Tillägg till Eltels finansieringsavtal

Eltel har tecknat en överenskommelse med sina banker om ett tillägg till sitt befintliga finansieringsavtal som löper ut i slutet av första kvartalet 2021. Tillägget inkluderar reviderade finansiella kovenanter och en plan för att reducera nettoskulden under perioden.

De reviderade kovenanterna relaterar till minimijusterad EBITDA fram till slutet av transformationsperioden (Q2 2020) och en kovenant som relaterar till maximal nettoskuld om 120 miljoner euro som tillämpas från slutet av Q4 2019. Från och med slutet av Q2 2020 tillämpas den ursprungliga nettoskulden/EBITDA och justerad EBITDA/finansiella kostnader.

Med anledning av tilläggsavtalet har Eltel åtagit sig att ställa säkerhet för bankernas fordringar under finansieringsavtalet. Säkerheten består av pantsättning av aktier i koncernbolag och koncerninterna lån samt upplåtelse av företagshypotek i vissa tillgångar på marknadsmässiga villkor.

För mer information:
Elin Otter, Head of Communications and Investor Relations
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019 kl. 18.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 400. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.