Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2020

Eltel AB (publ) höll idag, den 4 maj 2020, sin årsstämma 2020.

Följande beslut fattades vid årsstämman:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning utbetalas för räkenskapsåret 2019. Vidare beviljades styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2019.

Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter. Ulf Mattsson, Gunilla Fransson, Håkan Dahlström, Roland Sundén och Joakim Olsson omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Ulf Mattsson.

Stämman valde KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelsen ska uppgå till totalt 299 400 euro och fördelas enligt följande:

  • 100 000 euro till styrelsens ordförande,
  • 33 000 euro till envar av övriga styrelseledamöter, samt
  • 10 000 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 8 200 euro till envar av övriga ledamöter i av styrelsen tillsatta utskott.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier respektive om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, att besluta om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller genom kvittning.

För ytterligare information:
Henrik Sundell, Chefsjurist
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 700. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.