Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–juni 2020

April–juni 2020

 • Nettoomsättning 245,5 miljoner euro (276,0). Total tillväxt -11,1 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -3,3 %
 • Operativt EBITA2) 2,8 miljoner euro (2,5) och operativ EBITA-marginal 1,2 % (0,9)
 • Jämförelsestörande poster inkluderar 20,4 miljoner euro (0,0) vinst från avyttring av verksamheter
 • EBIT 23,1 miljoner euro (2,1) och EBIT-marginal 9,4 % (0,8)
 • Resultat efter skatt 14,0 miljoner euro (-2,0)
 • Resultat per aktie 0,09 euro (-0,01), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,2 miljoner euro (13,5)

Januari–juni 2020

 • Nettoomsättning 482,1 miljoner euro (527,0). Total tillväxt -8,5 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -2,9 %
 • Operativt EBITA2) 0,8 miljoner euro (-0,5) och operativ EBITA-marginal 0,2 % (-0,1)
 • Jämförelsestörande poster inkluderar 20,4 miljoner euro (0,0) vinst från avyttring av verksamheter
 • EBIT 20,8 miljoner euro (-1,5) och EBIT-marginal 4,3 % (-0,3)
 • Resultat efter skatt 9,2 miljoner euro (-9,4)
 • Resultat per aktie 0,06 euro (-0,06), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,4 miljoner euro (-20,3)
 • Nettoskuld3) 86,4 miljoner euro (189,5)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Den 30 april 2020 slutfördes avyttringen av den tyska Communication-verksamheten. Transaktionen gav en positiv kassaflödeseffekt på 19,0 miljoner euro och ett positivt resultat med 13,7 miljoner euro på koncernens EBIT.
 • Den 30 april 2020 slutfördes avyttringen av det svenska affärsområdet Aviation & Security. Transaktionen gav en positiv kassaflödeseffekt på 18,9 miljoner euro och ett positivt resultat med 6,7 miljoner euro på koncernens EBIT.
 • Efter en anbudsprocess meddelande Telia att de säger upp tre underhållsavtal inom segment Communication i Sverige. Produktionen avslutas under fjärde kvartalet 2020. År 2019 var den totala nettoomsättningen för dessa avtal cirka 40 miljoner euro med fallande omsättning.
 • Under kvartalet tecknade Eltel tre kontrakt av betydelse till ett sammanlagt värde av cirka 150 miljoner euro:
  • Ett femårigt ramavtal med Helen Elnät Ab till ett värde av cirka 90 miljoner euro (Power Finland).
  • Ett treårigt ramavtal med Trafikverket till ett värde av cirka 23 miljoner euro (Communication Sverige).
  • Ett treårigt ramavtal med Valokuitunen Oy till ett värde av cirka 38 miljoner euro (Communication Finland).
Miljoner euro apr-jun 2020 apr-jun 2019 Förändring % Miljoner euro jan-jun 2020 jan-jun 2019 Förändring %
Nettoomsättning Nettoomsättning
Power 86,3 94,7 -8,9 Power 160,4 181,6 -11,7
Communication 152,8 177,8 -14,1 Communication 312,9 339,1 -7,7
Other 6,4 3,9 65,7 Other 8,8 7,0 26,1
Koncern 245,5 276,0 -11,1 Koncern 482,1 527,0 -8,5
Operativt EBITA2) Operativt EBITA2)
Power -4,5 2,4 -288,8 Power -8,0 -1,8 -339,1
Communication 7,3 2,1 247,9 Communication 11,5 6,7 71,0
Other 2,6 0,2 1 334,0 Other 2,3 0,1 3 312,7
Ej allokerade poster4) -2,5 -2,2 -14,9 Ej allokerade poster4) -5,1 -5,5 8,0
Koncern 2,8 2,5 14,6 Koncern 0,8 -0,5 242,4

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
2) Eltel följer segmentens lönsamhet med Operativt EBITA. Se sidan 21 för definitioner av nyckeltal.
3) Nettoskulden hänvisar till nettoskuld i finansieringsavtal. Se sidan 9 för beräkning.
4) Poster som inte har allokerats till rörelsesegmenten utgörs av koncernlednings- och stödfunktioner.

Koncernchefens kommentar

Vi levererade ett solitt andra kvartal trots de exceptionella omständigheterna i och med covid-19-pandemin. Vårt operativa EBITA förbättrades trots minskad nettoomsättning och vi stärkte vår balansräkning betydligt.

I linje med den nordiska strategin som tillkännagavs för ett år sedan slutförde vi försäljningarna av vår tyska Communication-verksamhet och det svenska affärsområdet Aviation & Security. Detta gav oss en positiv kassaflödespåverkan på 38 miljoner euro och en positiv resultateffekt om 20 miljoner euro på Group EBIT.

I Finland är Power-marknaden stark. Förutom att vi vunnit ett stort kontrakt med Helen Elnät har vi även förlängt och utökat vissa befintliga avtal till goda villkor. Trots detta har High Voltage, Finland och Smart Grids belastat resultatet negativt i segment Power. High Voltage har dragits med förseningar relaterat till covid-19 och därutöver har svåra arbetsförhållanden i det norska High Voltage-projektet Reisadalen orsakat kostnadsökningar. I Finland var bristfälliga underleverantörsarbeten i två Build-projekt större än vad vi förväntade oss under första kvartalet, vilket resulterat i betydande tilläggsarbeten. De två finska Build-projekten samt det norska High Voltage-projektet Reisadalen avslutas under året. I Smart Grids har vi fortsatt lägre volymer vilket påverkar resultatet.

Segment Communication har överlag ökat produktiviteten genom bättre planering och har därmed uppnått en effektivare produktion. Under kvartalet vann vi två stora ramavtal med Trafikverket och Valokuitunen samt flertalet små och medelstora avtal. Men vi tappade också tre större serviceavtal med Telia i Sverige vilket kommer att leda till minskad omsättning framöver. Det kan dock konstateras att dessa tre serviceavtal avser den sjunkande kopparmarknaden och att vi har haft svårt att nå lönsamhet i just dessa avtal. Därför ser vi detta som ett bra tillfälle för Eltel att omorganisera och effektivisera den svenska verksamheten för att skapa ett ännu mer konkurrenskraftigt erbjudande för framtiden.

Hittills har covid-19 enbart haft en måttlig påverkan på Eltels verksamhet. Med det sagt har vi fått indikationer på minskade och försenade investeringar från en stor kund inom Communication i Norge. Covid-19 kommer därmed att påverka verksamheten under andra halvåret 2020. För att anpassa oss till den nya situationen ser vi därmed över vår kostnadsstruktur i Norge.

Jämfört med andra kvartalet i fjol har vi reducerat vårt rörelsekapital med 79 miljoner euro och vi har under det senaste året sänkt nettoskulden med 103 miljoner euro till 86 miljoner euro. De viktigaste drivkrafterna bakom detta är avyttringar av verksamheter, reducering av kapitalbindningen i High Voltage Polen samt vårt fokus på interna processförbättringar och operational excellence. Utöver detta fortsätter vi att stänga icke-lönsamma och icke-strategiska verksamheter utanför Norden på ett ansvarsfullt sätt. Detta har krävt ett långsiktigt samt målmedvetet arbete från organisationen och jag är nöjd att se att det hårda arbetet har lönat sig och att Eltel idag har en sund balansräkning.

Framöver är implementering av den nordiska strategin och förbättrad produktivitet nyckeln för att Eltel ska slutföra sin omställning och därmed säkerställa ett långsiktigt hållbart värdeskapande för Eltel och dess aktieägare.

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Saila Miettinen-Lähde, CFO
Tel. +358 40 548 3695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juli 2020 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 200. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.