Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2020

Juli–september 2020

 • Nettoomsättning 226,7 miljoner euro (281,8). Total tillväxt -19,6 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -12,3 %
 • Operativt EBITA2) 6,7 miljoner euro (4,1) och operativ EBITA-marginal 2,9 % (1,5)
 • Jämförelsestörande poster -0,7 miljoner euro (0,2) inkluderar tillgångar som innehas för försäljning
 • EBIT 5,8 miljoner euro (3,9) och EBIT-marginal 2,6 % (1,4)
 • Resultat efter skatt 3,1 miljoner euro (-3,9)
 • Resultat per aktie 0,02 euro (-0,03), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -16,2 miljoner euro (6,7)

Januari–september 2020

 • Nettoomsättning 708,8 miljoner euro (808,8). Total tillväxt -12,4 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -6,2 %
 • Operativt EBITA2)7,5 miljoner euro (3,6) och operativ EBITA-marginal 1,1 % (0,4)
 • Jämförelsestörande poster 19,8 miljoner euro (0,2) inkluderar vinst/förlust från avyttring av verksamheter och tillgångar som innehas för försäljning
 • EBIT 26,7 miljoner euro (2,5) och EBIT-marginal 3,8 % (0,3)
 • Resultat efter skatt 12,3 miljoner euro (-13,3)
 • Resultat per aktie 0,08 euro (-0,09), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,7 miljoner euro (-13,6)
 • Nettoskuld3) 108,9 miljoner euro (191,4)
Miljoner euro jul-sep 2020 jul-sep 2019 Förändring, % Miljoner euro jan-sep 2020 jan-sep 2019 Förändring, %
Nettoomsättning Nettoomsättning
Power 84,9 103,1 -17,6 % Power 245,4 284,7 -13,8 %
Communication 138,5 176,3 -21,4 % Communication 451,4 515,4 -12,4 %
Other 3,3 3,1 6,3 % Other 12,1 10,1 20,0 %
Koncern 226,7 281,8 -19,6 % Koncern 708,8 808,8 -12,4 %
Operativt EBITA2) Operativt EBITA2)
Power 0,9 -3,6 124,1 % Power -7,1 -5,5 -29,9 %
Communication 6,4 9,4 -31,4 % Communication 17,9 16,1 11,4 %
Other 0,5 -0,2 N/A Other 2,8 -0,1 N/A
Ej allokerade poster4) -1,1 -1,4 22,8 % Ej allokerade poster4) -6,2 -6,9 11,0 %
Koncern 6,7 4,1 62,1 % Koncern 7,5 3,6 108,9 %

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
2) Eltel följer segmentens lönsamhet med Operativt EBITA. Se sidan 23 för definitioner av nyckeltal. 
3) Nettoskulden hänvisar till nettoskuld i finansieringsavtal. Se sidan 9 för beräkning.

4) Poster som inte har allokerats till rörelsesegmenten utgörs av koncernlednings- och stödfunktioner.

Koncernchefens kommentar

Under kvartalet fortsatte vi att se successiva förbättringar i vår operativa verksamhet. Detta återspeglades i vår operativa EBITA, som för kvartalet förbättrades till 6,7 miljoner euro (4,1), eller 2,9 procent (1,5) av nettoomsättningen. Vidare är vår balansräkning mer stabil idag än vid utgången av tredje kvartalet i fjol, eftersom vi har minskat nettorörelsekapitalet med 46 miljoner euro och nettoskulden med mer än 80 miljoner euro jämfört med året innan.

Nettoomsättningen fortsatte att minska. En betydande orsak, motsvarande cirka 40 procent av nedgången jämfört med förra året, var avyttringen av de polska och tyska Communication-verksamheterna samt det svenska affärsområdet Aviation & Security.

Nettoomsättningen sjönk även i den pågående verk samheten, framförallt inom High Voltage Polen där exponeringen mot stora, kapitalintensiva projekt minskat i linje med vår strategi. Covid-19 fortsatte att orsaka flertalet projektförskjutningar samtidigt som marknadssituationen i Polen i stort var fortsatt utmanande. I segment Communication stämde de tidigare indikationerna på dämpade och försenade investeringar från en stor kund i Norge och därtill påverkades vi av ogynnsamma valutaeffekter. I Sverige såg vi fortsatt reducerade kundinvesteringar och vi har som en följd av det en minskad orderstock. Den negativa utvecklingen motverkades delvis av fortsatt ökad nettoomsättning i Danmark och Finland inom segment Communication.

Inom segment Power förbättrade vi resultatet på alla marknader och operativ EBITA ökade i kvartalet med 4,5 miljoner euro trots den minskade nettoomsättningen. Den operativa EBITA-marginalen är dock fortfarande långt från Eltels satta mål. I Finland startade vi framgångsrikt upp ett flerårigt avtal där vi ska bygga och underhålla Helsingfors elnät och vi slutförde två utmanande Build-projekt, där vi tidigare under året har haft utmaningar relaterat till bristfälliga underleverantörsarbeten.

Inom segment Communication fortsatte Norge att producera goda och sunda marginaler tack vare starkt engagemang för operationell excellens. Dock ledde den minskade omsättningen till lägre operativ EBITA. Under kvartalet förbättrades också den svenska verksamheten som nu visar positiva siffror, om än svaga. I Finland ger ökade volymer och förbättrad produktionseffektivitet resultat.

I likhet med föregående kvartal hade covid-19 endast en måttlig påverkan på Eltels verksamhet. Vi ser främst projektförskjutningar samt dämpade investeringsnivåer hos vissa kunder. Bland våra anställda har vi efter sommaren börjat se en viss ökning av sjukfrånvaron, vilket påverkar vår beläggningsgrad.

Vi levererar enligt vår strategi som syftar till att vara den ledande leverantören av fältservicetjänster på den nordiska marknaden. Från och med 2021 kommer cirka 90 procent av vår totala nettoomsättning från de nordiska marknaderna. Vi fortsätter att stänga icke-lönsamma och icke-strategiska verksamheter utanför Norden på ett ansvarsfullt sätt och vi förväntar oss att det mesta kommer att vara klart i under första halvåret 2021.

Implementering av den nordiska strategin, bättre kvalitet och kontroll, hög kundnöjdhet och förbättrad produktivitet är avgörande för att Eltel ska kunna slutföra denna förändringsresa och för att säkerställa ett långsiktigt hållbart värdeskapande för företaget och dess aktieägare.

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Saila Miettinen-Lähde, CFO
Tel. +358 40 548 3695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 08:00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.