Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2021

Eltel AB (publ) höll idag, den 5 maj 2021, sin årsstämma 2021. Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19-pandemin och med hänsyn till aktieägare och medarbetare, genomfördes stämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Följande beslut fattades vid årsstämman:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning utbetalas för räkenskapsåret 2020. Vidare beviljades styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2020.

Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter. Ulf Mattsson, Gunilla Fransson, Håkan Dahlström, Roland Sundén och Joakim Olsson omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Ulf Mattsson.

Årsstämman valde KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöterna ska uppgå till totalt 306 900 euro och fördelas enligt följande:

  • 107 500 euro till styrelsens ordförande,
  • 35 500 euro till envar av övriga styrelseledamöter, samt
  • 16 400 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 8 200 euro till envar av övriga ledamöter i av styrelsen tillsatta utskott.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2021

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att införa ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2021 (LTIP 2021) riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget. För en fullständig beskrivning av LTIP 2021 hänvisas till styrelsens fullständiga förslag som finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen, dels i syfte att bolagsordningen ska återspegla vissa regeländringar på senare tid, dels i syfte att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning på bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier respektive om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier.

För ytterligare information:
Henrik Sundell
Chefsjurist
Tel. +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Saila Miettinen-Lähde
Chief Financial Officer
Tel. +358 405 483 695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2020 hade Eltel en omsättning på 938 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 400. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.