Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-mars 2021

Januari–mars 2021

  • Nettoomsättning 182,0 miljoner euro (236,6). Total tillväxt -23,1 % och organisk tillväxt1) inom segmenten -18,7 %
  • Operativt EBITA2) -0,7 miljoner euro (-2,1) och operativt EBITA-marginal -0,4 % (-0,9)
  • EBIT -0,8 miljoner euro (-2,2) och EBIT-marginal -0,4 % (-0,9)
  • Resultat efter skatt -2,7 miljoner euro (-4,8)
  • Resultat per aktie -0,02 (-0,03), före och efter utspädning
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -17,4 miljoner euro (-4,7)
  • Nettoskuld3) 89,2 miljoner euro (133,8)

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Den 22 mars tecknade Eltel ett avtal om att avyttra den tyska high voltage-verksamheten till ENACO GmbH, en tysk tjänsteleverantör inom energisektorn. Affären förväntas slutföras under andra kvartalet 2021.
Nyckeltal
Miljoner euro jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020
Nettoomsättning 182,0 236,6 938,0
Nettoomsättningstillväxt, % -23,1 % -5,7 % -13,8 %
Operativt EBITA2) -0,7 -2,1 11,4
Operativt EBITA-marginal, % -0,4 % -0,9 % 1,2 %
Rörelseresultat (EBIT) -0,8 -2,2 24,8
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), % 13,5 % -6,6 % 13,0 %
Rörelsekapital, netto -4,8 0,5 -25,1
Nettoskuld3) 89,2 133,8 67,4
Antal medarbetare, vid periodens slut 5 330 6 652 5 449
1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
2) Eltel följer segmentens lönsamhet med Operativt EBITA. Se sidan 22 för definitioner av nyckeltal.
3) Nettoskulden hänvisar till nettoskuld i finansieringsavtal. Se sidan 10 för beräkning och sidan 22 för definition.

Koncernchefens kommentar

För femte kvartalet i rad förbättrade vi våra resultat i förhållande till jämförelseperioden. De nordiska länderna levererade enligt plan genom att fokusera på operational excellence samt bra projektledning och kostnadsuppföljning.

Som förväntat fortsatte nettoomsättningen att minska, delvis på grund av avyttringarna som gjordes förra året och delvis på grund av lägre aktivitet bland våra kunder till följd av covid-19. Fjolårets förlust av ett större serviceavtal i Sverige, främst avseende kopparnätet, påverkade också volymerna och kommer att fortsätta att göra så under året. Upptrappningen av det förnyade ramavtalet med Telenor i Norge går enligt plan och den övergripande orderstocken ligger på en sund nivå. Detsamma gäller för Finland som inledde året starkt.

Vi har på ett framgångsrikt sätt anpassat organisationen för att möta de förväntade volymförändringarna, vilket bidrog till den förbättrade lönsamheten. Tack vare god resurs- och produktionsplanering lyckades vi hålla nere våra kostnader trots stränga vinterförhållanden. Det pågående arbetet med att bygga en nordisk plattform, med en stabil underliggande verksamhet, ligger också till grund för ett förbättrat operativt EBITA.

Som en följd av de säsongsmässiga variationerna ökade nettorörelsekapitalet och nettoskulden under kvartalet, men i jämförelse med samma period föregående år ser vi en förbättring, särskilt gällande nettoskulden. Avkastningen på operativt sysselsatt kapital fortsatte att förbättras till följd av vår omställningsresa och vårt fokus på de nordiska länderna där vi har en marknadsledande position.

Covid-19 påverkade Eltel under kvartalet. Men allteftersom vaccinationsprogrammen på våra nordiska marknader fortskrider förväntar vi oss att de relaterade projektförseningarna gradvis normaliseras och att våra kunder ökar investeringstakten. Vi räknar också med att vår något högre sjukfrånvaro normaliseras.

Vi fortsätter arbetet med att öka effektiviteten i vår verksamhet för att driva lönsamhet, och vi håller fast vid våra tidigare uttalade finansiella utsikter att den förväntade operativa EBITA-marginalen för helåret 2021 kommer att förbättras jämfört med 2020.

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Saila Miettinen-Lähde, CFO
Tel. +358 40 548 3695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 08.00 CEST.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2020 hade Eltel en omsättning på 938 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 400. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.