Eltelkoncernen: Halvårsrapport januari-juni 2021

April–juni 2021

 • Nettoomsättning 210,4 miljoner euro (245,5). Total tillväxt -14,3 % och organisk tillväxt1) inom segmenten -12,5 %
 • Operativt EBITA2) 4,4 miljoner euro (2,8) och operativt EBITA-marginal 2,1 % (1,2)
 • Jämförelsestörande poster -0,1 miljoner euro (20,4) från avyttring av verksamheter
 • Rörelseresultat (EBIT) 4,3 miljoner euro (23,1) och EBIT-marginal 2,0 % (9,4)
 • Resultat efter skatt 1,6 miljoner euro (14,0)
 • Resultat per aktie 0,01 (0,09), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,2 miljoner euro (19,2)

Januari–juni 2021

 • Nettoomsättning 392,4 miljoner euro (482,1). Total tillväxt -18,6 % och organisk tillväxt1) inom segmenten -15,5 %
 • Operativt EBITA2) 3,7 miljoner euro (0,8) och operativt EBITA-marginal 1,0 % (0,2)
 • Jämförelsestörande poster -0,1 miljoner euro (20,4) från avyttring av verksamheter
 • Rörelseresultat (EBIT) 3,5 miljoner euro (20,8) och EBIT-marginal 0,9 % (4,3)
 • Resultat efter skatt -1,0 miljoner euro (9,2)
 • Resultat per aktie -0,01 (0,06), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,2 miljoner euro (14,4)
 • Nettoskuld3) 88,4 miljoner euro (86,4)

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 8 juli 2021 meddelade Eltel att bolaget anslutit sig till Science Based Target-initiative, SBTi. Att skriva under SBTi visar att vår hållbarhetsambition ligger på en hög nivå, att vi arbetar för att sätta konkreta och mätbara mål och att vi ser hållbarhet som affärskritiskt för Eltel.
Nyckeltal 
Miljoner euro apr-jun 2021 apr-jun 2020 jan-jun 2021 jan-jun 2020 jan-dec 2020
Nettoomsättning 210,4 245,5 392,4 482,1 938,0
Nettoomsättningstillväxt, % -14,3 % -11,1 % -18,6 % -8,5 % -13,8 %
Operativt EBITA2) 4,4 2,8 3,7 0,8 11,4
Operativt EBITA-marginal, % 2,1 % 1,2 % 1,0 % 0,2 % 1,2 %
Rörelseresultat (EBIT) 4,3 23,1 3,5 20,8 24,8
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), % 16,8 % -7,0 % 16,8 % -7,0 % 13,0 %
Rörelsekapital, netto -7,1 -12,6 -7,1 -12,6 -25,1
Nettoskuld3) 88,4 86,4 88,4 86,4 67,4
Antal medarbetare vid periodens slut 5 202 6 215 5 202 6 215 5 449

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
2) Eltel följer segmentens lönsamhet med Operativt EBITA. Se sidan 24 för definitioner av nyckeltal.
3) Avser nettoskuld exklusive leasingskulder enligt IFRS 16, enligt definitionen i finansieringsavtalet. Se sidan 12 för beräkning och sidan 24 för definition.

Koncernchefens kommentar

För sjätte kvartalet i rad förbättrade vi operativt EBITA jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är ett resultat av att vi följer vår Operational Excellence-strategi. Vi upprätthöll goda nivåer gällande nettorörelsekapital och nettoskuld, och vi förbättrade avkastning på operativt sysselsatt kapital. Vi fortsätter att avsluta gamla projekt på ett kontrollerat sätt och nu är mer än 90 procent av Eltels verksamhet Nordisk.

Finland visar goda framsteg med en ökad omsättning och ett förbättrat operativt EBITA, vilket gynnats av en stark efterfrågan på fiber och 5G.

Sverige befinner sig fortsatt i en omstruktureringsfas med minskande volymer samt vissa äldre, olönsamma projekt och avtal. I denna fas har vi samtidigt reducerat risknivån och accelererat effektiviserings- och produktivitetsprogrammet. Vi börjar dessutom att se små förbättringar i kassaflödet och i rörelsekapitalet.

Norge fortsätter att leverera bra marginaler, även om de är något lägre jämfört med samma period förra året. Detta beror främst på fördröjningar av kundinvesteringar vilket är ett resultat av COVID-19. Givet att situationen normaliseras förväntar vi oss att volymerna ökar mot slutet av året.

I Danmark var lönsamheten under andra kvartalet exceptionellt hög trots en minskad omsättning. Det starka resultatet berodde till viss del på en positiv engångspost relaterat till att en större kund valt att inkontraktera en del av sin verksamhet, vilket kommer att leda till en negativ inverkan på omsättningen i Danmark framöver.

Inom Övriga verksamheter fortsatte vi att se projektförseningar och förskjutningar inom high voltage, men som delvis kompenserades av höga volymer och hög lönsamhet i Smart Grids Tyskland.

Under de senaste årens transformation har vi fokuserat på att förbättra lönsamheten, kontrollmiljön och på att få en sund balansräkning. När vi nu ser att vi är på väg i rätt riktning är nästa steg att återigen öka omsättningen för att nå vårt långsiktiga finansiella mål om 2–4 procents årlig tillväxt i Norden från 2022 och framåt. Vi arbetar med organisk tillväxt bland annat genom att bredda vår portfölj och genom att vässa vårt erbjudande till marknaden. Samtidigt förbereder vi oss för potentiella framtida förvärv.

Som marknadsledare har vi tagit nästa steg i vårt klimatarbete genom att ansluta oss till Science Based Target-initiativet, SBTi. Att skriva under SBTi visar att vi är ambitiösa i vårt hållbarhetsarbete, att vi arbetar för att våra mål ska vara konkreta och mätbara, och att vi ser hållbarhet som affärskritiskt för Eltel. Jag är övertygad om att tredjepartsverifierade mål i linje med Parisavtalet snart kommer att bli ett tydligt kundkrav. Att ansluta sig till SBTi bygger samtidigt intern stolthet.

COVID-19 fortsätter att påverka investeringstakten hos våra kunder. Trots det har vi gjort framsteg i vår egen verksamhet under första halvåret, vilket framgår av den fortsatta förbättringen av operativt EBITA. Stärkta av andra kvartalets goda resultat håller vi fast vid våra tidigare angivna finansiella utsikter där vi förväntar oss att vår operativa EBITA-marginal för 2021 kommer att förbättras jämfört med 2020.

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Saila Miettinen-Lähde, CFO
Tel. +358 40 548 3695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2021 kl. 08.00 CEST.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2020 hade Eltel en omsättning på 938 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 200. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.