Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2022

Eltel AB (publ) höll idag, den 11 maj 2022, sin årsstämma 2022. Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19-pandemin och med hänsyn till aktieägare och medarbetare, genomfördes stämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Följande beslut fattades vid årsstämman:

Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning utbetalas för räkenskapsåret 2021. Vidare beviljades styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2021.

Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Ulf Mattsson, Gunilla Fransson, Roland Sundén och Joakim Olsson omvaldes som styrelseledamöter, och Erja Sankari och Ann Emilson valdes som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Ulf Mattsson.

Årsstämman omvalde KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöterna ska uppgå till totalt 358 600 euro och fördelas enligt följande:

  • 110 500 euro till styrelsens ordförande,
  • 36 500 euro till envar av övriga styrelseledamöter, samt
  • 16 400 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 8 200 euro till envar av övriga ledamöter i av styrelsen tillsatta utskott.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2022

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att införa ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2022 (LTIP 2022) riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget. För en fullständig beskrivning av LTIP 2022 hänvisas till styrelsens fullständiga förslag som finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier respektive om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier.

För ytterligare information:

Henrik Sundell

Chefsjurist

+46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Saila Miettinen-Lähde

Chief Financial Officer

+358 405 483 695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2021 hade Eltel en omsättning på 812,6 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.