Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–mars 2022

Januari–mars 2022

 • Nettoomsättning 184,0 miljoner euro (182,0). Total tillväxt 1,1 % och organisk tillväxt1) inom segmenten 0,2 %
 • Operativ EBITA2) -2,4 miljoner euro (-0,7) och operativ EBITA-marginal -1,3 % (-0,4)
 • Operativ EBITA2), segmenten 0,7 miljoner euro (2,4) och operativ EBITA-marginal, segmenten 0,4 % (1,5)
 • Rörelseresultat (EBIT) -2,5 miljoner euro (-0,8) och EBIT-marginal -1,4 % (-0,4)
 • Resultat efter skatt -4,4 miljoner euro (-2,7)
 • Resultat per aktie -0,03 (-0,02), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,8 miljoner euro (-17,4)
 • Nettoskuld3) 135,8 miljoner euro (146,8)

 

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Den 2 februari 2022 meddelades det att Eltel Danmark tecknat ett ramavtal med Banedanmark gällande installation av hårdvara och utrustning. Kontraktet är värt cirka 33 miljoner euro.
 • Den 8 februari 2022 meddelades det att Eltel Finland tecknat ett avtal med VALOREM, en grön energioperatör, om att bygga en 110 kV kraftledning för en vindkraftspark i västra Finland. Kontraktet är värt cirka 15 miljoner euro.
 • Den 16 februari 2022 meddelades det att Eltels styrelse utsett Håkan Dahlström till ny vd och koncernchef för Eltel AB från och med den 1 september 2022. Håkan efterträder Casimir Lindholm som kommer att kvarstå som vd och koncernchef tills dess att Håkan tillträder.
 • Den 1 mars 2022 meddelades det att Eltel Finland tecknat en fortsättning på ett nuvarande ramavtal med DNA, en av Finlands största teleoperatörer, avseende fasta telekomtjänster. Avtalet är värt cirka 30 miljoner euro.

 

Finansiella utsikter

 • Givet en betydande osäkerhet på marknaden med anledning av kriget i Ukraina och stigande inflation bedömer Eltel att det inte längre finns förutsättningar för att ge finansiella utsikter för 2022 och därmed tas de finansiella utsikterna bort. De tidigare finansiella utsikterna angav att bolaget förväntar sig att den operativa EBITA-marginalen för helåret 2022 kommer att öka jämfört med 2021.

Nyckeltal 

Miljoner euro

jan-mar 2022

jan-mar 2021

jan-dec 2021

Nettoomsättning

184,0

182,0

812,6

Nettoomsättningstillväxt, %

1,1 %

-23,1 %

-13,4 %

Operativ EBITA2)

-2,4

-0,7

14,8

Operativ EBITA-marginal, %

-1,3 %

-0,4 %

1,8 %

Operativ EBITA2), segmenten

0,7

2,4

24,2

Operativ EBITA-marginal, %, segmenten

0,4 %

1,5 %

3,3 %

Rörelseresultat (EBIT)

-2,5

-0,8

14,5

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %

17,4 %

13,5 %

23,6 %

Rörelsekapital, netto

-6,7

-4,8

-16,0

Nettoskuld3)

135,8

146,8

122,6

Medelantalet anställda

5 031

5 368

5 176

1)      Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.

2)      Eltel följer segmentens lönsamhet med Operativ EBITA. Se sid 22–23 för definitioner av nyckeltal.

3)      Från och med Q1/2022 presenterar Eltel nettoskuld inklusive IFRS 16 leasingskulder.

 

Koncernchefens kommentar

Under de senaste åren har vi omvandlat Eltel till ett finansiellt stabilt företag med operativt fokus, lägre risk och färre kapitalintensiva projekt, vilket har lagt grunden för tillväxt. Därför är jag nöjd att vi för första gången sedan början av 2017 ökar omsättningen, trots den rådande marknadssituationen.

När vi gick in i kvartalet visste vi att hårda vinterförhållanden och rekordhög sjukfrånvaro skulle påverka resultatet jämfört med föregående år. Vi förutsåg dock inte kriget i Ukraina och den extraordinära inflationen, vilket tillsammans bidrog till en negativ operativ EBITA-marginal om -1,3% (-0,4). Inflationen slår mot alla våra marknader, särskilt genom högre bränsle- och asfaltpriser. I Finland och Polen, där vi har en betydande power-verksamhet, påverkas vi även av ökande materialkostnader, till exempel på stål.

Dialoger förs med våra kunder för att söka kompensation för de oförutsedda kostnadsökningarna. De inledande diskussionerna gör att vi är försiktigt optimistiska om resultatet. Trots de pågående åtgärderna för att begränsa kostnadsökningarna finns det risk för att inflationens totala effekt förblir negativ under året.

I Finland finns det en stor efterfrågan på fiber och 5G. Marknaden för kraftöverföring är också fortsatt stark.

I Sverige ökade omsättningen. Upptrappningen av projekten inom Smart Grids fortsatte och intäkterna från communication ökade i lokal valuta. Vi gör också investeringar i effektiviseringsprogrammet "Ett Eltel", som kommer att förbättra produktiviteten framöver.

Även i Norge ökade omsättningen. Orderstocken är stark då investeringarna trappas upp igen efter 2021 vilket var ett år förknippat med försenade och uppskjutna projekt.

Som förväntat minskade intäkterna i Danmark på grund av en inkontraktering av delar av avtal från en stor kund, vilket skedde under andra kvartalet 2021. Volymåterhämtningen tar längre tid än väntat och under tiden har vi inlett en genomgång av kostnadsstrukturen.

Inom Övrig verksamhet fortsätter Smart Grids Tyskland att leverera goda marginaler på en gynnsam marknad. High Voltage, särskilt Polen, rör sig i rätt riktning operativt. Inflationen, främst stålpriser, och brist på resurser på grund av kriget i Ukraina, försämrar dock resultatet.

Under årets första kvartal fortsatte vi resan mot att bli ledande inom hållbarhet. Detta görs i nära samarbete med våra kunder, partners och vår leverantörskedja. Planering och förberedelser inför kommande utveckling och lagkrav är en nyckelfaktor och en konkurrensfördel framöver.

Våra kärnmarknader är stabila och vi fortsätter att vara ledande inom communication i Norden och på den finska power-marknaden. Fiber och 5G driver communication-marknaden, liksom arbetet med att avveckla 3G- och kopparnäten. På power-marknaden finns en tydlig efterfrågan på att uppgradera och modernisera elnäten i Norden.

Det råder en betydande osäkerhet på marknaden med anledning av kriget i Ukraina och stigande inflation. Även om vi arbetar hårt för att motverka inflationens negativa effekter bedömer Eltel att det inte längre finns förutsättningar för att ge finansiell vägledning gällande den operativa EBITA-marginalen. Därmed tas de finansiella utsikterna bort. De tidigare finansiella utsikterna angav att bolaget förväntar sig att den operativa EBITA-marginalen för helåret 2022 kommer att öka jämfört med 2021. Vi har därutöver, som en konsekvens, förlängt de långsiktiga finansiella målen för operativ EBITA-marginal och skuldsättningsgrad fram till 2025. Tillväxtmålet i Norden från 2022 och framåt kvarstår.

Casimir Lindholm, vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Saila Miettinen-Lähde, finansdirektör
Tel. +358 40 548 3695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl. 08.00 CEST.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2021 hade Eltel en omsättning på 812,6 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.