Eltelkoncernen: Halvårsrapport januari-juni 2022

April–juni 2022

 • Nettoomsättning 208,6 miljoner euro (210,4). Total tillväxt -0,8 % och organisk tillväxt1) inom segmenten -2,4 %
 • Operativ EBITA2) 0,5 miljoner euro (4,4) och operativ EBITA-marginal 0,2 % (2,1)
 • Operativ EBITA2), segmenten 4,4 miljoner euro (6,8) och operativ EBITA-marginal, segmenten 2,4 % (3,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) 0,4 miljoner euro (4,3) och EBIT-marginal 0,2 % (2,0)
 • Resultat efter skatt -2,6 miljoner euro (1,6)
 • Resultat per aktie -0,02 (0,01), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,8 miljoner euro (13,2)

Januari–juni 2022

 • Nettoomsättning 392,6 miljoner euro (392,4). Total tillväxt 0,0 % och organisk tillväxt1) inom segmenten -1,2 %
 • Operativ EBITA2) -2,0 miljoner euro (3,7) och operativ EBITA-marginal -0,5 % (1,0)
 • Operativ EBITA 2), segmenten 5,1 miljoner euro (9,2) och operativ EBITA-marginal, segmenten 1,5 % (2,6)
 • Rörelseresultat (EBIT) -2,1 miljoner euro (3,5) och EBIT-marginal -0,5 % (0,9)
 • Resultat efter skatt -7,0 miljoner euro (-1,0)
 • Resultat per aktie -0,05 (-0,01), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,0 miljoner euro (-4,2)
 • Nettoskuld3) 131,0 miljoner euro (143,9)

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 1 juli 2022 meddelades det att Eltel Norge har tecknat ett avtal med Telenor för fortsatta uppgraderingar av Telenors telekommunikationsnät med 5g-teknik. Avtalet är värt cirka 36–40 miljoner euro.
 • Den 12 juli 2022 meddelades det att Eltel Danmark har inlett ett strategiskt samarbete med GlobalConnect för att etablera cirka
  18 000 höghastighetsfiberanslutningar i Danmark. Avtalet är värt cirka 47 miljoner euro.

Nyckeltal

Miljoner euro

apr-jun 2022

apr-jun 2021

jan-jun 2022

jan-jun 2021

jan-dec 2021

Nettoomsättning

208,6

210,4

392,6

392,4

812,6

Nettoomsättningstillväxt, %

-0,8 %

-14,3 %

0,0 %

-18,6 %

-13,4 %

Operativ EBITA2)

0,5

4,4

-2,0

3,7

14,8

Operativ EBITA-marginal, %

0,2 %

2,1 %

-0,5 %

1,0 %

1,8 %

Operativ EBITA2), segmenten

4,4

6,8

5,1

9,2

24,2

Operativ EBITA-marginal, %, segmenten

2,4 %

3,6 %

1,5 %

2,6 %

3,3 %

Rörelseresultat (EBIT)

0,4

4,3

-2,1

3,5

14,5

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %

13,5 %

16,8 %

13,5 %

16,8 %

23,6 %

Rörelsekapital, netto

-12,1

-7,1

-12,1

-7,1

-16,0

Nettoskuld3)

131,0

143,9

131,0

143,9

122,6

Medelantalet anställda

5 050

5 221

5 040

5 295

5 176

1)      Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.

2)      Eltel följer segmentens lönsamhet med Operativ EBITA. Se sid 22–23 för definitioner av nyckeltal.

3)      Från och med Q1/2022 presenterar Eltel nettoskuld inklusive IFRS 16 leasingskulder.

 

Koncernchefens kommentar

Eltels resultat för andra kvartalet påverkades av den kraftiga inflationen och en försenad start av markarbeten på grund av den långa vintern. I kombination med en sex veckor lång strejk bland informations- och kommunikationsteknologipersonal i Finland bidrog det till en reducering av vår omsättning för kvartalet med 0,8 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten i Sverige och Norge uppgick dock till 14,0 procent respektive 9,6 procent i lokal valuta.

Vår operativa EBITA för andra kvartalet belastades främst av inflationen genom ökade drivmedels- och materialpriser. Ineffektivitet orsakad av förhöjd sjukfrånvaro på grund av covid-19 och den långa vintern påverkade ytterligare.

Vi har spenderat mycket tid med våra kunder för att komma överens om hur inflationen bäst hanteras. Diskussionerna har varit positiva och vi har säkrat avtal med majoriteten av våra kunder för att kompenseras för kostnadsökningarna, även om full ersättning inte kommer att vara möjlig.

Finland fortsätter att se en stark fiber- och 5g-marknad framöver. Dock minskade omsättningen i andra kvartalet, jämfört med föregående år, på grund av ovan nämnda strejk och den sena starten av markarbeten. Färdigställande av vissa projekt ledde till ökade marginaler.

I Sverige är projekten för smarta mätare igång och genererar goda marginaler. Vi ser tillväxt inom communication, vilket hade en positiv, men blygsam, påverkan på resultatet. För att ytterligare förbättra vår produktivitet fortsätter vi att investera i effektivitetsprogrammet "Ett Eltel".

Norge växer i takt med att våra kunders investeringsnivåer ökar och således även volymerna för fiber- och 5g. En förändrad affärsmix, ökad sjukfrånvaro och inflation påverkar dock marginalerna.

Som förväntat påverkades resultatet i Danmark av en delvis inkontraktering av avtal med en stor kund, vilket skedde i slutet av andra kvartalet 2021. Efter rapportperioden, den 12 juli 2022, tecknade Eltel Danmark ett strategiskt avtal med GlobalConnect, vilket kommer att generera cirka 47 miljoner euro i omsättning under de kommande tre och ett halvt åren. Vi bedömer att avtalet ger oss goda tillväxtmöjligheter i den danska marknaden.

Inom Övrig verksamhet fortsatte Smart Grids Tyskland att leverera starka marginaler på en gynnsam marknad medan High Voltage Polen fortsatte att påverkas rejält av kriget i Ukraina och inflationen. Åtgärder vidtas för att dämpa påverkan och vi söker kompensation från våra kunder. Dock förväntas processerna att bli långa och det råder stor osäkerhet kring utfallet.

Sammanfattningsvis råder det fortsatt osäkerhet på marknaden kring det geopolitiska läget och kostnadsökningarna som kommer att fortsätta att påverka oss. Communication-marknaden är dock sund med 5g och fiber som de främsta drivkrafterna. Inom power finns en tydlig efterfrågan på att uppgradera och modernisera elnäten i Norden.

Då jag lämnar vd-posten den 31 juli vill jag ta tillfället i akt att tacka alla de kollegor runtom i Eltel som jag har haft möjligheten att arbeta med under de senaste fyra åren. Tillsammans har vi jobbat hårt för att genomföra den nordiska strategin, förbättrat vårt kundnöjdhetsindex och säkerhetsarbete, samt ökat medarbetarnas engagemang i bolaget. Vi har också tagit en branschledande position inom hållbarhet och vi har förbättrat vår balansräkning. Eltel är nu ett mer stabilt företag och är väl positionerat för att driva hållbar lönsam tillväxt framöver.

Casimir Lindholm, vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Saila Miettinen-Lähde, finansdirektör

Tel. +358 40 548 3695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli kl. 08.00 CEST.

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2021 hade Eltel en omsättning på 812,6 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.