Förändring i antal aktier och röster

Såsom tidigare offentliggjorts har Eltel AB (publ) (“Eltel”) under mars 2022 emitterat 972 000 nya C-aktier i enlighet med incitamentsprogrammet LTIP 2021 som antogs av årsstämman den 5 maj 2021.

Innan nyemissionen uppgick det totala antalet utestående aktier i Eltel till 157 259 081 och det totala antalet röster till 156 710 081. Genom nyemissionen har antalet aktier i Eltel ökat med 972 000 aktier, motsvarande 97 200 röster. Per dagens datum, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Eltel till 158 231 081 aktier, varav 156 649 081 är stamaktier och 1 582 000 är C-aktier. Antalet röster i Eltel uppgår per dagens datum till 156 807 281 och aktiekapitalet uppgår till 159 575 694,559719 euro.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundell

Chefsjurist

Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2021 hade Eltel en omsättning på 812,6 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.