RÄTTELSE: Förändring i antal aktier och röster

Eltel AB (publ) (”Eltel”) publicerade den 4 juli 2022 ett pressmeddelande rubricerat ”Förändring i antal aktier och röster”. Det har noterats att pressmeddelandet innehöll ett felaktigt angivande av antalet C-aktier och stamaktier i bolaget per den 4 juli 2022. En korrigerad lydelse med korrekt antal aktier och röster återfinns nedan.

Eltel AB (publ) (”Eltel”) har under juni 2022 omvandlat 87 700 C-aktier till stamaktier enligt § 5 bolagets bolagsordning.

Innan omvandlingen uppgick det totala antalet utestående aktier i Eltel till 158 231 081 och det totala antalet röster till 156 807 281. Genom omvandlingen har antalet stamaktier i Eltel ökat med 87 700 aktier, motsvarande 87 700 röster. Per dagens datum, uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Eltel till 158 231 081 aktier, varav 156 736 781 är stamaktier och 1 494 300 är C-aktier. Antalet röster i Eltel uppgår per dagens datum till 156 886 211 och aktiekapitalet uppgår till 159 575 694,559719 euro.

Ovan angiven information är sådan Eltel ska offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Sundell, chefsjurist

Tel. +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2021 hade Eltel en omsättning på 812,6 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.