Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2023

Eltel AB (publ) höll idag, den 11 maj 2023, årsstämma i Stockholm.

Nedan är en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Protokollet från årsstämman och fullständiga beslut kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (eltelgroup.com).

Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2022 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utbetalas för räkenskapsåret 2022. Vidare beviljades styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

 

Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ulf Mattsson, Ann Emilson, Gunilla Fransson, Joakim Olsson, Erja Sankari och Roland Sundén omvaldes som styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Ulf Mattsson.

 

Årsstämman omvalde KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Westin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

 

Ersättning till styrelseledamöter och revisor
Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöterna ska uppgå till totalt 358 600 euro och fördelas enligt följande:

  • 110 500 euro till styrelsens ordförande,
  • 36 500 euro till envar av övriga styrelseledamöter, samt
  • 16 400 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 8 200 euro till envar av övriga ledamöter i av styrelsen tillsatta utskott.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

 

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022.

 

Aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2023 innefattande bolagsordningsändring m.m.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2023 (LTIP 2023), riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget, innefattande ändring av bolagets bolagsordning m.m.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier respektive om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.

 

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

 

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier.

 

För ytterligare information:
Henrik Sundell
Chefsjurist
+46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

 

Saila Miettinen-Lähde

Chief Financial Officer

+358 405 483 695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

 

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.