Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–mars 2023

Januari–mars 2023

 • Nettoomsättning 188,4 miljoner euro (184,0). Total tillväxt 2,4 % och organisk tillväxt1) inom segmenten 7,2 %
 • Justerad EBITDA 2,4 miljoner euro (5,1)
 • Justerad EBITA2) -5,5 miljoner euro (-2,4) och justerad EBITA-marginal -2,9 % (-1,3)
 • Justerad EBITA2), segmenten -2,1 miljoner euro (0,7) och justerad EBITA-marginal, segmenten -1,2 % (0,4)
 • Jämförelsestörande poster -6,1 miljoner euro (0,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) -11,6 miljoner euro (-2,5) och EBIT-marginal -6,2 % (-1,4)
 • Resultat efter skatt -15,1 miljoner euro (-4,4)
 • Resultat per aktie -0,10 euro (-0,03), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -23,7 miljoner euro (-8,8)
 • Nettoskuld 158,4 miljoner euro (135,8)

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

 • Under första kvartalet tecknade Eltel kontrakt till ett sammanlagt värde av cirka 244 miljoner euro (115). Läs mer på sidan 13.
 • Eltel slutförde ett kostnadsbesparingsprogram som resulterade i en omstruktureringskostnad på 6,1 miljoner euro (jämförelsestörande poster).
 • Den 13 mars tillträdde Pamela Lundin rollen som direktör för affärsutveckling och medlem av Eltels koncernledning.
 • Den 24 mars offentliggjorde Eltel att bolaget har upprättat ett hållbarhetslänkat finansiellt ramverk utformat att möjliggöra framtida emissioner av hållbarhetslänkade värdepapper.
 • Efter rapportperioden, den 6 april, emitterade Eltel efterställda hållbarhetsrelaterade hybridobligationer med ett sammanlagt kapitalbelopp om 25 miljoner euro.
 • Den 13 april offentliggjorde Eltel att bolaget förlängt ett befintligt ramavtal med Telenor i Norge till ett värde av cirka 70–90 miljoner euro.
 • Den 3 maj offentliggjordes det att Eltel och det finska energibolaget Helen har tecknat ett avtal om leverans av en storskalig solpark i Lohja, Finland till ett värde av 3,1 miljoner euro.

Nyckeltal 

Miljoner euro

jan-mar 2023

jan-mar 2022

jan-dec 2022

Nettoomsättning

188,4

184

823,6

Nettoomsättningstillväxt, %

2,4%

1,1 %

1,4 %

Justerad EBITDA

2,4

5,1

27,8

Justerad EBITA2)

-5,5

-2,4

-1,9

Justerad EBITA-marginal, %

-2,9 %

-1,3 %

-0,2 %

Justerad EBITA2), segmenten

-2,1

0,7

9,9

Justerad EBITA-marginal, %, segmenten

-1,2 %

0,4 %

1,4 %

Rörelseresultat (EBIT)

-11,6

-2,5

-2,0

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %

-7,9 %

17,4 %

-3,5 %

Rörelsekapital, netto

-5,4

-6,7

-21,0

Nettoskuld

158,4

135,8

125,5

Medelantalet anställda

5 103

5 031

5 053

1) Organisk tillväxt är justerat för valutaeffekter.
2) Eltel följer segmentens lönsamhet med justerad EBITA som inte inkluderar omstruktureringskostnader eller andra jämförelsestörande poster. Eltel har ändrat sin terminologi under första kvartalet 2023 från operativ EBITA till justerad EBITA i syfte att öka tydligheten och anpassa sig till marknadspraxis. Se sid 24–25 för definitioner av nyckeltal.

Koncernchefens kommentar

Året har börjat starkt med avseende på organisk tillväxt och nya kontrakt. Organisk tillväxt uppgick till 7,2 procent i segmenten och 2,4 procent för koncernen som helhet, vilket visar att fjolårets starka försäljning har omsatts i levererade volymer. Dessutom har vi tecknat nya kontrakt till ett värde av 244 miljoner euro i kvartalet, vilket är mer än en fördubbling jämfört med första kvartalet 2022. Även om detta visar på vår förmåga att säkra nya affärer, känner vi av den rådande osäkerheten kring telekomoperatörernas framtida investeringsnivåer, vilket kan komma att påverka vår tillväxttakt framöver.

Som vi indikerade efter den negativa lönsamhetsutvecklingen under sista kvartalet i fjol förutsåg vi att utmaningarna fortsätter in i första delen av 2023. Trots detta, och det faktum att första kvartalet allt som oftast är vårt svagaste, är vi ändå besvikna över vår justerade EBITA-marginal som låg på -1,2 procent för segmenten och -2,9 procent för koncernen. Danmark och Sverige fortsätter att förbättra sina resultat och har bidragit positivt samtidigt som den svaga lönsamheten i Norge och Finland överskuggade det övergripande resultatet. Vi jobbar för att lösa de underliggande problemen för att driva på lönsamheten under de kommande kvartalen.

Finland skapade god tillväxt, men resultatet belastades av ökade kostnader och vissa ogynnsamma kontrakt inom Power Services. Sverige levererade mycket stark tillväxt med en ökning av nettoomsättningen om 19,2 procent i lokal valuta. Det är landets sjätte kvartal i rad med omsättningstillväxt, och tredje kvartalet i rad med ett positivt resultat. I Norge ledde minskade och försenade volymer till överkapacitet och ineffektivitet. Samtidigt hade Danmark en mycket stark start på året med en intäktsökning på 20,5 procent och en robust lönsamhet på 6,1 procent i justerad EBITA-marginal.

Kostnadsbesparingsprogrammet som initierades i december 2022, med fokus på Norge och Finland, har under kvartalet genomförts. Programmet bedöms ge en besparing på 10 miljoner euro på årsbasis och det medförde en omstruktureringskostnad på 6,1 miljoner euro. I programmet ingick att minska personalstyrkan med cirka 150 heltidsanställda, optimera användningen av underleverantörer, stänga ner utvalda kontor och minska antalet fordon. Vi förväntar oss att se de första effekterna av programmet under de kommande månaderna. Det är dock värt att notera att vi samtidigt har upplevt en generell ökning av vår kostnadsbas till följd av inflationen och den senaste tidens löneökningar, vilket är direkt kopplat till de överenskomna kollektivavtalen i de nordiska länderna.

Efter rapportperioden har vi förbättrat vår finansiella ställning genom att emittera en hybridobligation på 25 miljoner euro. Instrumentet är den första hållbarhetslänkade hybridobligationen i Norden, vilket belyser vårt engagemang för att integrera hållbarhet i vår finansieringsstruktur och visar hur hållbarhet är kärnan i vår verksamhet.

Nyligen tecknade vi ett kontrakt i Finland om att bygga vår första storskaliga solcellspark. Detta strategiska drag markerar vår expansion inom den förnybara energisektorn och representerar en betydande milstolpe för Eltel.

Medan vi navigerar de utmanande marknaderna, är vi fortsatt fokuserade på att driva tillväxt, minska kostnader och förbättra vårt hållbarhetsarbete för att säkerställa långsiktig och hållbar lönsamhet för bolaget.

Håkan Dahlström, vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Saila Miettinen-Lähde, finansdirektör

Tel. +358 40 548 3695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 kl. 08.00 CEST.

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.