Eltelkoncernen: Halvårsrapport januari–juni 2023

April–juni 2023

 • Nettoomsättning 208,1 miljoner euro (208,6). Total tillväxt -0,2 % och organisk tillväxt1) inom segmenten 8,4 %
 • Justerad EBITDA 5,6 miljoner euro (7,9)
 • Justerad EBITA2) -1,5 miljoner euro (0,5) och justerad EBITA-marginal -0,7 % (0,1)
 • Justerad EBITA2), segmenten 2,1 miljoner euro (4,4) och justerad EBITA-marginal, segmenten 1,1 % (2,4)
 • Jämförelsestörande poster 0,0 miljoner euro (0,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) -1,5 miljoner euro (0,4) och EBIT-marginal -0,7 % (0,2)
 • Resultat efter skatt -4,6 miljoner euro (-2,6)
 • Resultat per aktie -0,03 euro (-0,02), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,2 miljoner euro (8,8)

Januari–juni 2023

 • Nettoomsättning 396,5 miljoner euro (392,6). Total tillväxt 1,0 % och organisk tillväxt1) inom segmenten 7,8 %
 • Justerad EBITDA 8,0 miljoner euro (13,0)
 • Justerad EBITA2) -7,0 miljoner euro (-2,0) och justerad EBITA-marginal -1,8 % (-0,5)
 • Justerad EBITA2), segmenten 0,0 miljoner euro (5,1) och justerad EBITA-marginal, segmenten 0,0 % (1,5)
 • Jämförelsestörande poster -6,1 miljoner euro (0,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) -13,1 miljoner euro (-2,1) och EBIT-marginal -3,3 % (-0,5)
 • Resultat efter skatt -19,7 miljoner euro (-7,0)
 • Resultat per aktie -0,13 euro (-0,05), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -25,9 miljoner euro (0,0)
 • Nettoskuld 141,6 miljoner euro (131,0)

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

 • Den 6 april emitterade Eltel efterställda hållbarhetsrelaterade hybridobligationer med ett sammanlagt kapitalbelopp om 25 miljoner euro.
 • Under andra kvartalet tecknade Eltel kontrakt till ett sammanlagt värde av cirka 164 miljoner euro (65). Läs mer på sidan 13.
 • Den 13 april offentliggjorde Eltel att bolaget förlängt ett befintligt ramavtal med Telenor i Norge till ett värde av cirka 70–90 miljoner euro.
 • Den 3 maj offentliggjordes det att Eltel och energibolaget Helen har tecknat ett avtal om leverans av en storskalig solpark i Lohja, Finland till ett värde av 3,1 miljoner euro.
 • Den 25 maj offentliggjorde Eltel att Smart Grids-verksamheten i Sverige har tecknat ett nytt kontrakt med Vattenfall Eldistribution AB om att installera 664 000 smarta elmätare till ett värde av cirka 51 miljoner euro.
 • Den 29 juni, offentliggjorde Eltel att Tarja Leikas tillträder rollen som CFO från och med den 1 augusti 2023 och ersätter därmed Saila Miettinen-Lähde som lämnar sin tjänst den 31 juli 2023.
 • Efter rapportperioden, den 20 juli, offentliggjordes det att Eltel Finland har tecknat ett avtal med Fingrid om att bygga en 64 km lång 400+110 kV transmissionsledning. Kontraktet är värt cirka 19 miljoner euro.

Nyckeltal

Miljoner euro

apr-jun 2023

apr-jun 2022

jan-jun 2023

jan-jun 2022

jan-dec 2022

Nettoomsättning

208,1

208,6

396,5

392,6

823,6

Nettoomsättningstillväxt, %

-0,2%

-0,8 %

1,0 %

0,0 %

1,4 %

Justerad EBITDA

5,6

7,9

8,0

13,0

27,8

Justerad EBITA2)

-1,5

0,5

-7,0

-2,0

-1,9

Justerad EBITA-marginal, %

-0,7%

0,2 %

-1,8%

-0,5 %

-0,2 %

Justerad EBITA2), segmenten

2,1

4,4

0,0

5,1

9,9

Justerad EBITA-marginal, %, segmenten

1,1 %

2,4 %

0,0 %

1,5 %

1,4 %

Rörelseresultat (EBIT)

-1,5

0,4

-13,1

-2,1

-2,0

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %

-11,7 %

13,5 %

-11,7 %

13,5 %

-3,5 %

Rörelsekapital, netto

-2,4

-12,1

-2,4

-12,1

-21,0

Nettoskuld

141,6

131,0

141,6

131,0

125,5

Medelantalet anställda

5 041

5 050

5 072

5 040

5 053

1) Organisk tillväxt är justerat för valutaeffekter.

2) Eltel följer segmentens lönsamhet med justerad EBITA som inte inkluderar omstruktureringskostnader eller andra jämförelsestörande poster. Eltel har ändrat sin terminologi från och med det första kvartalet 2023 från operativ EBITA till justerad EBITA i syfte att öka tydligheten och anpassa sig till marknadspraxis. Se sid 24–25 för definitioner av nyckeltal.

Koncernchefens kommentar

Resultatet i våra segment under andra kvartalet var till stor del en fortsättning på första kvartalet. Vårt intensifierade försäljningsarbete fortsatte att driva volymer, vilket ledde till en organisk tillväxt på 8,4 procent för segmenten och en ökning med 5,0 procent för koncernen, justerat för valutaeffekter.

Med undantag från Norge ökade efterfrågan på våra tjänster och vi säkrade nya kontrakt till ett värde av cirka 164 miljoner euro (65). Det är betydligt bättre än motsvarande period föregående år, vilket bekräftar vår förmåga att säkra nya affärer till både förbättrade villkor och till högre priser. Trots denna positiva utveckling finns det en osäkerhet kring telekomoperatörernas framtida investeringar som kan påverka vår framtida tillväxt negativt.

Gällande lönsamheten visade andra kvartalet en förbättring från första kvartalet, vilket ledde till en justerad EBITA-marginal på 1,1 procent för segmenten och -0,7 procent för koncernen. Vi fortsatte att utmanas av minskade volymer i Norge och problem i specifika Power Services-kontrakt i Finland. Vi är fortsatt fokuserade på att hantera dessa utmaningar och utnyttja tillväxtmöjligheter för att förbättra vår lönsamhet.

För affärsenheten i Finland förutsåg vi dessa utmaningar i slutet av 2022, och har vidtagit åtgärder för att hantera problemen. Dessa åtgärder leder gradvis till förbättringar av lönsamheten. En stark fibermarknad i Finland driver betydande omsättningstillväxt och vi har dessutom flera pågående möjligheter inom den förnybara energisektorn.

I Norge ledde ytterligare minskningar av kundinvesteringar till överkapacitet och ineffektivitet under andra kvartalet. Under första halvan av året minskade kundinvesteringarna mer än prognostiserat. Följaktligen kommer den genomförda omstruktureringen att följas av ytterligare reducering av kapacitet i Norge.

Sverige fortsatte sin positiva utveckling och ökade sin omsättning för sjunde kvartalet i rad, i lokal valuta. Affärsenheten levererade dessutom en positiv justerad EBITA-marginal för det fjärde kvartalet i rad, vilket visar på att vi nått vändpunkten för den svenska verksamheten.

Danmark fortsatte att utvecklas starkt med en betydande ökning av omsättningen och förbättrade marginaler. Det positiva resultatet återspeglar affärsenhetens förmåga att driva tillväxt från såväl befintliga som nyvunna kontrakt och prisökningar.

Vi har börjat se positiva effekter från indeximplementeringarna som gjorts i våra avtal, vilket delvis kompenserar de kostnadsökningar som varit under det gångna året. Vi är fortsatt angelägna om att genomföra kostnadsbesparande åtgärder, dra nytta av tillväxtmöjligheter, särskilt inom den förnybara energisektorn, och sträva efter förbättrad långsiktig lönsamhet.

Trots utmaningarna i verksamheten just nu är jag optimistisk om framtiden och jag är trygg med att vi gör rätt saker i Eltel. Våra tjänster är samhällskritiska och behövs i ökad grad för att kunna driva utvecklingen mot en fortsatt digitalisering och elektrifiering, och därmed mot ett mer hållbart samhälle.

Håkan Dahlström, vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Saila Miettinen-Lähde, finansdirektör

Tel. +358 40 548 3695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2023 kl. 08.00 CEST.

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.