Förändring av antalet aktier och röster

Eltel AB (publ) ("Eltel") meddelar idag att det totala antalet aktier och röster i Eltel har ökat med 2 354 500 C-aktier respektive 235 450 röster.

Innan nyemissionen uppgick det totala antalet aktier och röster i Eltel till 158 231 081 aktier respektive 156 886 211 röster. Eltel har under november emitterat 2 354 500 C-aktier vilket ökat aktiekapitalet med 2 374 508,032601 euro. Emissionen av C-aktierna skedde med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023. Eltel återköpte C-aktierna direkt efter emissionen. Aktierna emitterades och återköptes dels i enlighet med de förnyade bemyndiganden avseende incitamentsprogrammet LTIP 2022 som årsstämman den 11 maj 2023 beslutade om, dels i enlighet med incitamentsprogrammet LTIP 2023 som antogs av årsstämman den 11 maj 2023.

Per dagens datum uppgår det totala antalet utestående aktier i Eltel till 160 585 581, varav 156 736 781 är stamaktier och 3 848 800 är C-aktier. Antalet röster i Eltel uppgår per dagens datum till 157 121 661 och aktiekapitalet uppgår till 161 950 202,592320 euro.

För mer information kontakta:

Henrik Sundell, chefsjurist

Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se 

Denna information är sådan information som Eltel är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2023 kl. 13.00.

Om Eltel

Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.