Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2023

Oktober–december 2023 

 • Nettoomsättning 240,2 miljoner euro (224,0). Total tillväxt 7,2 % och organisk tillväxt1) inom segmenten 10,9 %
 • Justerad EBITDA 10,2 miljoner euro (3,3) 
 • Justerad EBITA2) 2,8 miljoner euro (-4,0) och justerad EBITA-marginal 1,2 % (-1,8) 
 • Justerad EBITA2), segmenten 5,0 miljoner euro (-1,8) och justerad EBITA-marginal, segmenten 2,3 % (-0,9) 
 • Jämförelsestörande poster 0,1 miljoner euro (0,0) 
 • Rörelseresultat (EBIT) 2,9 miljoner euro (-4,0) och EBIT-marginal 1,2 % (-1,8) 
 • Resultat efter skatt 10,3 miljoner euro (-7,7) 
 • Resultat per aktie 0,06 euro (-0,05), före och efter utspädning 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 39,8 miljoner euro (47,0)

Januari–december 2023

 • Nettoomsättning 850,1 miljoner euro (823,6). Total tillväxt 3,2 % och organisk tillväxt1) inom segmenten 8,8 % 
 • Justerad EBITDA 31,8 miljoner euro (27,8)
 • Justerad EBITA2) 1,7 miljoner euro (-1,9) och justerad EBITA-marginal 0,2 % (-0,2) 
 • Justerad EBITA2), segmenten 11,8 miljoner euro (9,9) och justerad EBITA-marginal, segmenten 1,5 % (1,4) 
 • Jämförelsestörande poster -7,0 miljoner euro (0,0) 
 • Rörelseresultat (EBIT) -5,3 miljoner euro (-2,0) och EBIT-marginal -0,6 % (-0,2) 
 • Resultat efter skatt -7,6 miljoner euro (-14,9) 
 • Resultat per aktie -0,07 euro (-0,10), före och efter utspädning 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,0 miljoner euro (16,4) 
 • Nettoskuld 100,6 miljoner euro (125,5)

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

 • Den 14 november 2023 offentliggjordes att Caroline Lindgren utsetts till ny chefsjurist och inköpsdirektör på Eltel samt medlem av koncernledningen från och med den 1 februari 2024. Caroline ersätter Henrik Sundell som har beslutat att lämna Eltel för en befattning utanför bolaget.
 • Den 27 november 2023 offentliggjordes att Eltel Norge och Equinor har tecknat ett ramavtal om telekomspecifika uppgraderings- och modifieringstjänster. Uppskattat värde på det fyraåriga avtalet beräknas till 235 miljoner norska kronor, cirka 20 miljoner euro.
 • Den 12 december 2023 offentliggjordes att Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör samt medlem av koncernledningen har beslutat att lämna Eltel för en befattning utanför bolaget. En rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare har inletts.
 • Den 22 januari 2024 offentliggjordes att Eltel Danmark och TDC Net, Danmarks största leverantör av telekommunikation, har förlängt sitt ramavtal med två år. Det uppskattade ordervärdet är cirka 170 miljoner danska kronor, cirka 23 miljoner euro.
 • Den 7 februari 2024 offentliggjordes att Eltel Finland har tecknat en förnyelse av ett befintligt ramavtal med den finska teleoperatören DNA. Det ettåriga avtalet är värt cirka 12,5 miljoner euro.

Nyckeltal

Miljoner euro

okt-dec 2023

okt-dec 2022

jan-dec 2023

jan-dec 2022

Nettoomsättning

240,2

224,0

850,1

823,6

Nettoomsättningstillväxt, %

7,2 %

-1,0 %

3,2 %

1,4 %

Justerad EBITDA

10,2

3,3

31,8

27,8

Justerad EBITA2)

2,8

-4,0

1,7

-1,9

Justerad EBITA-marginal, %

1,2 %

-1,8 %

0,2 %

-0,2 %

Justerad EBITA2), segmenten

5,0

-1,8

11,8

9,9

Justerad EBITA-marginal, %, segmenten

2,3 %

-0,9 %

1,5 %

1,4 %

Rörelseresultat (EBIT)

2,9

-4,0

-5,3

-2,0

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %

5,3 %

-3,5 %

5,3 %

-3,5 %

Rörelsekapital, netto

-49,8

-21,0

-49,8

-21,0

Nettoskuld

100,6

125,5

100,6

125,5

Medelantalet anställda

4 948

5 079

5 024

5,053

1) Organisk tillväxt är justerat för valutaeffekter.

2) Eltel följer segmentens lönsamhet med justerad EBITA som inte inkluderar omstruktureringskostnader eller andra jämförelsestörande poster. Eltel har ändrat sin terminologi från och med det första kvartalet 2023 från operativ EBITA till justerad EBITA i syfte att öka tydligheten och anpassa sig till marknadspraxis. Se sid 24–25 för definitioner av nyckeltal.

Koncernchefens kommentar

2023 började med hård motvind och slutade med en rejäl återhämtning. Under det fjärde kvartalet uppnådde vi en god omsättningstillväxt på 7,2 procent, vilket bidrog till en ökning på 3,2 procent för helåret och att vi uppfyllde målet för årlig tillväxt trots en ogynnsam valutaeffekt. Vårt intensifierade säljarbete har konsekvent drivit upp volymerna och under 2023 tecknade vi nya kontrakt till ett värde av cirka 714 miljoner euro, vilket utökar vår bekräftade orderstock med 13,7 procent. Vår förmåga att säkra nya affärer med bättre villkor och priser har gett ett positivt tryck i verksamheten, dock kan fluktuationer i framtida investeringar från telekomoperatörer påverka vår tillväxt på vissa marknader.

Justerad EBITA i jämförelseperioden förbättrades i kvartalet med 6,8 miljoner euro i segmenten, vilket ledde till en marginal på 2,3 procent. Förbättringen var till och med högre än den vi såg i tredje kvartalet, då vi började återhämta oss från en tuff start på året, efter ett dåligt avslut på 2022. För helåret redovisar vi en positiv justerad EBITA-marginal på 1,5 procent i segmenten och 0,2 procent för koncernen. Viktiga drivkrafter bakom utvecklingen är bland annat våra högre prisambitioner, prisförhandlingar och indexeringar, samt effekterna av de två omstrukturerings- och kostnadsbesparingsprogram som vi genomförde under året.

2023 avslutades med en förbättrad finansiell ställning med bra kassaflöde och en historiskt låg nettoskuld, efter starkt fokus på båda. Dessutom utökade vi vår kundbas samtidigt som vi tog oss in på nya och närliggande marknader såsom solenergimarknaden och e-Mobility.

I Finland ökade nettoomsättningen för helåret med 18,7 procent tack vare tillväxt inom flera områden såsom fiber till hemmet och vår första storskaliga solpark. Vi räknar med att den starka efterfrågan på marknaden sträcker sig in i 2024. Två ramavtal inom Power Services påverkade lönsamheten negativt, men i takt med att våra åtgärder fick effekt förbättrades resultatet under andra halvåret och vi ser allt mer positivt på framtiden.

Eltel Sverige avslutade året med en positiv justerad EBITA-marginal på 1,5 procent, det första positiva helåret i närtid. En viktig drivkraft var intäktsökningen på 10,7 procent i lokal valuta, främst drivet av Smart Grids. Eltel Sverige breddade framgångsrikt sin kundbas och gjorde strategiska investeringar i Power-verksamheten för att dra nytta av den växande sektorn för förnybar energi och e-Mobility.

Eltel Norge har fokuserat på att ställa om inför framtiden. Omstruktureringar och kostnadsbesparingar har gjorts för att anpassa organisationen till efterfrågan samt nya affärsmöjligheter. Fokuserade försäljningsinvesteringar har lett till en utökad kundbas och det är glädjande att se att Eltel Norge vann viktiga ramavtal med nya kunder.

2023 markerade en stark comeback för Eltel Danmark som för helåret uppnådde en nettoomsättningstillväxt på 25,3 procent och en justerad EBITA-marginal på 5,2 procent. Genom att dra nytta av den aktiva powermarknaden har Danmark framgångsrikt säkrat nya affärer inom sektorn för förnybar energi, exempelvis solceller. När vi blickar framåt ser vi en lugnare start på året med lägre volymer på grund av att vissa kontrakt avslutas, men vi är fortfarande säkra på vår förmåga att växa allt eftersom året fortskrider.

Inom Övrig verksamhet genererade Smart Grids en stabil omsättning och goda marginaler under hela året, medan High Voltage Polen förbättrade den justerade EBITA med 2,7 miljoner euro. Det visar att vår strategi för att minska riskerna genom att begränsa verksamhetens omfattning ger resultat.

Vi upplevde ökade hållbarhetsförväntningar från kunderna under 2023. Som branschledare med hållbarhet integrerad i verksamheten välkomnar vi denna utveckling då den ger oss en konkurrensfördel. Klimatåtgärder är den främsta drivkraften för hållbarhet och mer än 60 procent av våra kunder har klimatmål godkända av Science Based Targets-initiative (SBTi). Våra egna mål gör oss till en attraktiv partner som kan hjälpa våra kunder att nå sina klimatambitioner.

För att sammanfatta 2023 så lanserade och påbörjade vi genomförandet av vår nya strategi, som innebär att parallellt utveckla både våra klassiska och nya verksamheter. Vi har tagit de första stegen för att skapa en grund att bygga på under de kommande åren i vår strävan mot hållbar och lönsam tillväxt. Under 2024 kommer vi att fortsätta arbeta hårt för att förbättra vår lönsamhet, utöka kundbasen och ta oss in på nya och angränsande marknader.

Jag vill därmed tacka våra kunder, ägare och investerare för att ni fortsätter att ge ert stöd och förtroende för Eltel och jag ser fram emot att fortsätta driva digitalisering och elektrifiering tillsammans.

Håkan Dahlström, vd och koncernchef

 

För ytterligare information, kontakta:

Tarja Leikas, finansdirektör

Tel. +358 40 730 77 62, tarja.leikas@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel. +46 72 595 46 92, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2024 kl. 08.00 CET.

Om Eltel

Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2023 nådde omsättningen 850,1 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.