Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–mars 2024

Januari–mars 2024

 • Nettoomsättning 176,3 miljoner euro (188,4). Total tillväxt -6,4 % och organisk tillväxt1) inom segmenten -4,0 %
 • Justerad EBITDA 3,6 miljoner euro (2,4)
 • Justerad EBITA2) -4,0 miljoner euro (-5,5) och justerad EBITA-marginal -2,3 % (-2,9)
 • Justerad EBITA2), segmenten -0,8 miljoner euro (-2,1) och justerad EBITA-marginal, segmenten -0,5 % (-1,2)
 • Jämförelsestörande poster -23,2 miljoner euro (-6,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) -27,2 miljoner euro (-11,6) och EBIT-marginal -15,4 % (-6,2)
 • Resultat efter skatt -30,5 miljoner euro (-15,1)
 • Resultat per aktie -0,20 euro (-0,10), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,9 miljoner euro (-23,7)
 • Nettoskuld 114,9 miljoner euro (158,4)

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

 • Under första kvartalet tecknade Eltel nya kontrakt till ett sammanlagt värde av cirka 112,5 miljoner euro (244) och ökade värdet på den totala orderboken3) till 1,2 miljarder euro. Läs mer på sidan 13.
 • Den 22 januari offentliggjordes att Eltel Danmark och TDC Net har förlängt sitt ramavtal med två år. Det uppskattade ordervärdet är cirka 170 miljoner danska kronor, cirka 23 miljoner euro.
 • Den 7 februari offentliggjordes att Eltel Finland har tecknat en förnyelse av ett befintligt ramavtal med den finska teleoperatören DNA. Det ettåriga avtalet är värt cirka 12,5 miljoner euro.
 • Den 26 februari meddelades det att Alexandra Kärnlund har utsetts till ny kommunikationsdirektör och medlem av koncernledningen. Alexandra Kärnlund ersätter Elin Otter, som lämnar Eltel för en befattning utanför bolaget. Alexandra Kärnlund tillträder sin roll i april 2024.
 • Den 10 april tecknade Eltel ett avtal om att avyttra sin polska High Voltage-verksamhet till Mutares SE & Co. KGaA, en börsnoterad private equity-investerare med huvudkontor i München, Tyskland. Affären förväntas slutföras under andra kvartalet 2024 och är föremål för sedvanligt myndighetsgodkännande.

Nyckeltal

Miljoner euro

jan-mar 2024

jan-mar 2023

jan-dec 2023

Nettoomsättning

176,3

188,4

850,1

Nettoomsättningstillväxt, %

-6,4 %

2,4 %

3,2 %

Justerad EBITDA

3,6

2,4

31,8

Justerad EBITA2)

-4,0

-5,5

1,7

Justerad EBITA-marginal, %

-2,3 %

-2,9 %

0,2 %

Justerad EBITA2), segmenten

-0,8

-2,1

11,8

Justerad EBITA-marginal, %, segmenten

-0,5 %

-1,2 %

1,5 %

Rörelseresultat (EBIT)

-27,2

-11,6

-5,3

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %

9,7 %

-7,9 %

5,3 %

Rörelsekapital, netto

-59,0

-5,4

-49,8

Nettoskuld

114,9

158,4

100,6

Medelantalet anställda

4 885

5 103

5 024

1) Organisk tillväxt är justerat för valutaeffekter.

2) Eltel följer segmentens lönsamhet med justerad EBITA som inte inkluderar omstruktureringskostnader eller andra jämförelsestörande poster. Se sid 25–26 för definitioner av nyckeltal.

3) Den totala orderboken inkluderar den bekräftade orderstocken och den bästa uppskattningen för obekräftade återstående delar av ramavtal fram till avtalets slut.

Koncernchefens kommentar

Året har börjat ungefär som förutsett. Efter ett år med stark tillväxt ser vi nu att omsättningen stabiliseras, även om en hård vinter påverkade volymerna. Den organiska tillväxten i segmenten var -4,0 procent och -5,9 procent för koncernen. Ändå lyckades vi förbättra vår justerade EBITA med 1,4 miljoner euro, stärka vår finansiella ställning och förbättra likviditeten. Jämfört med föregående år har vi minskat nettorörelsekapitalet med drygt 40 miljoner euro och förbättrat vårt operativa kassaflöde med cirka 19 miljoner euro.

Under kvartalet tecknade vi nya kontrakt till ett värde av cirka 112,5 miljoner euro och ökade vår totala orderbok till 1,2 miljarder euro, vilket visar att vi kontinuerligt säkrar nya affärer. Vi är aktiva inom de nya affärsområdena, främst inom e-Mobility och på solcellsmarknaden. Av alla kontrakt som tecknades under första kvartalet avser cirka 6 procent av värdet affärer inom New Business.

Inom Communication ser vi att traditionella kunder minskar sina investeringsnivåer och volymer, samtidigt som nya telekomkunder kommer in och delvis kompenserar för minskningen.

Inom Power ser vi en generell ökning av efterfrågan, med undantag för det finska distributionsnätet vilket beror på en uppdaterad marknadsreglering.

I Finland har regleringen fått oss att revidera våra prognostiserade volymer inom Power Distribution. Vi har vidtagit förebyggande åtgärder för att dämpa regleringens effekter på vår verksamhet. Den fyra veckor långa strejken påverkade oss också negativt. Med det sagt var efterfrågan på marknaden i Finland fortsatt stark inom både Power och Communication och jag är glad att se att den finska verksamheten utvecklas positivt. De tidigare utmaningarna med två specifika ramavtal är inte längre lika omfattande även om de fortsätter att påverka marginalen negativt.

I Sverige fortsatte fjolårets tillväxttrend, även om vi skönjer en avmattning. Tillväxten kom från Power, främst Smart Grids, medan volymerna minskade inom Communication. Marginalen var i linje med föregående år, tack vare den starka utvecklingen inom Smart Grids.

I Norge vi har fortsatta problem med sjunkande volymer i befintliga ramavtal. Minskade kundinvesteringar, uppskjutna 5G-volymer och svåra vinterförhållanden var alla orsaker till nedgången i nettoomsättningen. Vi fortsätter att anpassa organisationen till den lägre efterfrågan på marknaden samtidigt som vi jobbar med att bredda kundbasen och utveckla våra erbjudanden.

Verksamheten i Danmark är stabil och vi är fortsatt säkra på vår förmåga att växa under året. Det förnyade förtroendet från TDC Net visar att vi är på rätt väg, även om två andra kontrakt har avslutats.

Efter rapportperioden, den 10 april, tecknade vi ett avtal om att avyttra High Voltage Polen till Mutares, en börsnoterad private equity-investerare. Transaktionen skapar värde för oss och våra aktieägare genom att minimera komplexitet och risker förknippade med projektverksamheten i Polen. High Voltage Polen, som representerar mindre än 5 procent av vår totala nettoomsättning, har varit en förlustbringande enhet för Eltel under de senaste åren. Avyttringen förväntas påverka koncernens lönsamhet positivt framöver samt frigöra mer än 25 procent av Eltels finansiella garantier.

Framöver kommer vi att fortsätta att genomföra vår strategi, utveckla nya tjänsteerbjudanden och bredda vår kundbas på våra huvudmarknader. Förbättrad produktivitet och lönsamhet är grundläggande hörnstenar för att Eltel ska nå målet om en EBITA-marginal på 5 procent med ett stabilt kassaflöde och en sund balansräkning.

Håkan Dahlström, vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Tarja Leikas, finansdirektör
Tel. +358 40 730 77 62, tarja.leikas@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel. +46 72 595 46 92, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 kl. 08.00 CEST.

Om Eltel
Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2023 nådde omsättningen 850,1 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.