Årsstämma i Eltel AB (publ) den 19 maj 2015

Aktieägarna i Eltel AB (publ) (”Eltel”) kallas till årsstämma att äga rum tisdagen den 19 maj 2015 klockan 15.00 på bolagets huvudkontor med adress Adolfsbergsvägen 13 i Bromma.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 maj 2015,
 • dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 13 maj 2015.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske skriftligen till Eltel AB, Box 126 23, 112 92 Stockholm eller via fax 08-29 88 07, via telefon 08-585 376 00, via bolagets webbplats www.eltelgroup.com eller via email bolagsstamma@eltelnetworks.se.

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer och aktieinnehav att företrädas vis bolagsstämman. Aktieägare som ska företrädas av ombud bör i samband med anmälan även inge fullmakt och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.eltelgroup.com och kan även beställas genom att kontakta bolaget på ovan angivet telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 12 maj 2015.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokollsjusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Anförande av den verkställande direktören
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisor
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare
 16. Beslut om godkännande av långsiktigt incitamentsprogram (LTIP)
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier i bolaget
 19. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen bestående av Mattias Eklund (företrädande 3i och ordförande i valberedningen), Joakim Rubin (företrädande Zeres Capital), Per Colleen (företrädande AP4) and Thomas Hofmeister (företrädande BNP Paribas), tillsammans företrädande cirka 46,6 procent av rösterna för alla aktier i Eltel, föreslår att Jörgen S. Axelsson utses till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Val av styrelseledamöter, ersättningar etc. (punkterna 11-13)

Valberedningen lämnar följande förslag:

(i) att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter,

(ii) att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor utan revisorssuppleant.

(iii) att ersättning till styrelsen ska utgå med 2 700 000 kronor (föregående år 3 000 000 kronor) att fördelas till ordföranden med ett belopp om 750 000 (750 000) kronor och till envar av övriga fem styrelseledamöter med ett belopp om 300 000 (300 000) kronor. Ersättning till envar av ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås uppgå till 75 000 (75 000) kronor,

(iv) att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning, och

(v) att, för tiden fram till nästa årsstämma har hållits, följande personer omväljs som styrelseledamöter: Gérard Mohr, Matti Kyytsönen, Fredrik Karlsson, Susanne Lithander och Ulf Lundahl; att Karl Åberg väljs till ny styrelseledamot; samt att Gérard Mohr omväljs till styrelseordföranden.

Karl Åberg är 35 år gammal och partner på Zeres Capital och Capman. Han har tidigare arbetat på Handelsbanken Corporate Finance. Karl Åberg är styrelseledamot i Proffice. Han har en Master of Science in Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

Detaljerad information om de personer som föreslås omväljas som styrelseledamöter återfinns på Eltels webbplats, www.eltelgroup.com.

Den nuvarande styrelseledamoten Jean Bergeret och den nuvarande styrelsesuppleanten Thomas Hofmeister har avböjt omval.

Val av revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omväljs som revisor i bolaget för ett år. PwC har meddelat att om PwC omväljs som revisor kommer auktoriserade revisorn Niklas Renström att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Eltels övergripande mål är att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättningsnivå som består av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningskomponenter. Ersättningen ska bestämmas i förhållande till ansvarsområde, arbetsuppgifter, kompetens och prestation.

Den fasta ersättningen ska motsvara och kompensera för ett engagerat ledningsarbete på en hög professionell nivå som skapar värde för Eltel. Den kortsiktiga rörliga lönedelen baseras på förutbestämda och mätbara finansiella mål som rekommenderas av ersättningskommittén och slutligen bestäms av styrelsen.

Pensionsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig i förhållande till de villkor som generellt gäller för motsvarande befattningshavare. Eltels högsta ledning utgörs av ett internationellt team med medlemmar från Sverige, Finland och Danmark, vilket innebär att pensionsvillkoren uppvisar vissa skillnader på nationell nivå.

Ledande befattningshavare kan komma att erbjudas långsiktiga incitamentsprogram med marknadsbaserade villkor.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för sådan avvikelse.

Beslut om godkännande av långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) (punkt 16)

Styrelsen i Eltel föreslår härmed att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt aktiespar­program (LTIP 2015). Förslaget är uppdelat i fyra delar:

Punkt A:  Villkor för det långsiktiga aktiesparprogrammet (LTIP 2015).

Punkt B: Säkringsåtgärder avseende LTIP 2015 i form av nyemitterade aktier av serie C, inklusive ändring av bolagsordningen.

Punkt C: Om punkten B inte biträds föreslår styrelsen att säkringsåtgärder avseende LTIP 2015 ska genomföras genom ingående av aktieswapavtal med tredje part.

Punkt D: Övriga frågor med anledning av LTIP 2015.

A. Aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015)

A.1 Inledning

Styrelsen vill introducera ett nytt incitamentsprogram för att öka och stärka möjligheterna att behålla, rekrytera och belöna nyckelmedarbetare. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt aktiesparprogram 2015 (”LTIP 2015”) för nyckelpersoner anställda i Eltel-koncernen. Målet är också att använda LTIP 2015 för att skapa ett personligt långsiktigt ägande av Eltel-aktier hos deltagarna. Deltagare kommer att, efter en kvalifikationsperiod samt förutsatt en egen investering i Eltel-aktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Eltel-aktier. Antalet tilldelade aktier kommer vara beroende av antalet Eltel-aktier i egen investering samt av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Löptiden för LTIP 2015 föreslås vara tre år.

A.2 Grundläggande drag i LTIP 2015

LTIP 2015 riktar sig till nyckelpersoner i Eltel-koncernen i Sverige och andra länder. Deltagande i LTIP 2015 förutsätter att deltagaren själv förvärvar och binder upp Eltel-aktier i LTIP 2015 (”Sparaktier”).

För varje förvärvad Sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången av en kvalifikationsperiod (definierad nedan) och under förutsättning av fortsatt anställning, erhålla tilldelning av en Eltel-aktie (”Matchningsaktie”). Beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav kopplade till Eltels vinst per aktie för räkenskapsåret 2017, kan deltagaren erhålla tilldelning av ytterligare Eltel-aktier (”Prestationsaktier”). Tilldelning av Matchningsaktier samt Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt. Matchningsaktier och Prestationsaktier utgörs av stamaktier.

A.3 Deltagande i LTIP 2015

Styrelsen kommer under andra kvartalet 2015 besluta om deltagande i LTIP 2015 samt om fördelningen av deltagare till en viss kategori.

LTIP 2015 riktar sig till tre kategorier av deltagare:

Kategori Sparaktier högst (% av grundlön) Matchningsaktier per Sparaktie Prestationsaktier per Sparaktie
A (VD) 20% 1.0x 4.0x
B (koncernledningsgrupp, högst 10 personer) 15% 1.0x 3.0x
C (medarbetare som rapporterar till koncernledningsgruppen och övriga nyckelpersoner, högst 59 personer) 10% 1.0x 2.0x

Det maximala antalet Sparaktier för varje deltagare baseras på en egen investering i Eltel-aktier med ett högsta belopp som beräknas som en andel av deltagarens fasta grundlön för innevarande år.

Beslut om deltagande eller införande av LTIP 2015 förutsätter att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska effekter.

A.4 Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier

Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier inom LTIP 2015 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för Q1 2018. Perioden fram tills detta datum utgör kvalifikationsperioden. En förutsättning för att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier, är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Eltel-koncernen under hela kvalifikationsperioden fram tills tilldelning samt att deltagaren, under denna period, har behållit samtliga Sparaktier. För tilldelning av Prestationsaktier krävs därutöver att prestationskraven är uppfyllda.

Prestationskraven är Eltels vinst per aktie (EPS) för räkenskapsåret 2017. Partiellt uppfyllande av prestationskraven kommer att resultera i en reducerad tilldelning av Prestationsaktier. Uppfyllande under en viss nivå kommer att innebära att tilldelning helt uteblir.

Vinst per aktie definieras som Eltel-koncernens konsoliderade vinst (efter skatt) per aktie. Prestationskravet ska fastställas av styrelsen.

Styrelsen ska innan tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier bedöma om tilldelningen är rimlig i förhållande till Bolagets ekonomiska resultat, ställning och utveckling, samt andra faktorer. Deltagarens maximala bruttovärde per Prestationsaktie ska i detta avseende vara begränsad till tre gånger aktiekursen för Eltel-aktien vid tidpunkten för ingången av kvalifikationsperioden, varför antalet Matchningsakter och/eller Prestationsaktier som tilldelas deltagaren kan komma att minskas proportionellt för att åstadkomma nämnda begränsning.

A.5 Införande och administration etc.

Styrelsen, eller en av styrelsen tillsatt kommitté, ska i enlighet med detta årsstämmobeslut:

a) ansvara för detaljerad utformning och införande av LTIP 2015;

b) upprätta nödvändig dokumentation i fulltext till deltagarna; och

c) i övrigt leda och administrera LTIP 2015.

Styrelsen kan också besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram såväl för deltagare i länder där förvärv av Sparaktier eller tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier inte är lämpligt som i andra fall där sådant kan anses lämpligt. Sådant alternativt incitamentsprogram ska, så långt det är praktiskt möjligt, vara utformat på så sätt att det motsvarar villkoren i LTIP 2015.

Målet är att Styrelsen ska lansera LTIP 2015 innan utgången av andra kvartalet 2015.

B. Säkringsåtgärder avseende LTIP 2015 i form av nyemitterade aktier av serie C, inklusive ändring av bolagsordningen
 
B.1 Inledning

För att kunna genomföra LTIP 2015 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att bolagets åtaganden för leverans av och kostnader hänförliga till Matchnings- och Prestationsaktier i första hand säkras genom riktad emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier. Dessa aktier kan återköpas och omvandlas till stamaktier samt överlåtas enligt följande.

B.2 Ändring av bolagsordningen

Bolagsordningen ändras så att det införs en möjlighet att utge ett nytt aktieslag, benämnt C-aktie, som medför en tiondels röst per aktie. C-aktien saknar rätt till vinstutdelning. Vidare är C-aktien inlösenbar till aktiens kvotvärde efter beslut av bolagets styrelse. C-aktie ska vidare kunna omvandlas till stamaktie efter beslut av styrelsen. Samtliga nu utgivna aktier ska vara stamaktier.

Styrelsen föreslår att § 5 i bolagsordningen i sin helhet ersätts med följande nya lydelse:

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 43.181.789 och högst 172.727.156.

Aktier kan utges i två serier, stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget och C-aktier till ett antal av högst 1,0 procent av samtliga aktier i bolaget.

Stamaktier har en röst och C-aktier 1/10 röst.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och C-aktier ska ägare av stamaktier och ägare av C-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller C-aktier ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivits ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga C-aktier. Vid beslut om inlösen ska innehavare av C-aktier vara skyldig att låta lösa in sina samtliga C-aktier för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske snarast.

C-Aktie, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.”

B.3 Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i Bolaget på följande villkor:

a) Det antal C-aktier som får emitteras får uppgå till högst 537.000.

b) De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt –endast få tecknas av en i förväg vidtalad extern part.

c) Det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen) ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen.

d) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2016.

e) De nya C-aktierna ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (inlösenförbehåll).

Avsikten med bemyndigandet är att säkra Bolagets åtaganden enligt LTIP 2015 samt att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Matchnings- och Prestationsaktier.

B.4 Bemyndigande för styrelsen att återköpa C-aktier

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om återköp av C-aktier i Bolaget på följande villkor:

a) Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier i Bolaget.

b) Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 537.000.

c) Återköp ska ske till ett kontant pris per aktie om lägst 100 och högst 110 procent av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för återköp.

d) Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.

e) Återköp ska även kunna ske av så kallad interimsaktie avseende C-aktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA).

f) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2016.

Avsikten med bemyndigandet är att säkra Bolagets åtaganden enligt LTIP 2015 samt att kassaflödesmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Matchnings- och Prestationsaktier.

B.5 Överlåtelse av stamaktier i Bolaget inom ramen för LTIP 2015

Överlåtelse av egna stamaktier inom ramen för LTIP 2015 kan ske på följande villkor:

a) Högst 537.000 Eltel-aktier får antingen: (i) överlåtas vederlagsfritt till deltagare inom LTIP 2015, eller (ii) överlåtas till marknadspris på aktiemarknaden för att kassaflödesmässigt säkra Bolagets betalning av sociala avgifter.

b) Villkoren för dessa överlåtelser, antalet aktier i varje transaktion samt tidpunkten för överlåtelse ska följa villkoren för LTIP 2015.

c) Antalet Eltel-aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTIP 2015 ska omräknas enligt sedvanliga principer till följd av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

d) Beslutet i punkt a) (ii) ovan avseende överlåtelse av aktier på aktiemarknaden kommer att föreslås för nytt beslut på kommande årsstämmor under löptiden för LTIP 2015.

B.6 Skäl till avvikelse från aktieägarna företrädesrätt m.m.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar införa det föreslagna incitamentsprogrammet LTIP 2015. I syfte att minimera kostnader för LTIP 2015 har teckningskursen fastställts till C-aktiens kvotvärde.

Eftersom styrelsen anser att överlåtelse av egna aktier är mest kostnadseffektivt föreslås därför i första hand att säkringsåtgärder avseende LTIP 2015 sker enligt denna punkt B varvid beslutet fattas som ett enda beslut. Om erforderlig majoritet inte kan uppnås, föreslår styrelsen swapavtal enligt punkt C nedan.

C. Aktieswapavtal med tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet ej kan uppnås för punkten B ovan, fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som LTIP 2015 förväntas medföra genom att Bolaget ingår aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier som omfattas av LTIP 2015. Det i detta sammanhang aktuella antalet aktier ska motsvara antalet aktier som föreslagits under punkten B ovan.

D. Övriga frågor med anledning av LTIP 2015

D.1 Majoritetskrav etc.

Årsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2015 enligt punkten A ovan är villkorat av att årsstämman antingen beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkten B ovan eller i enlighet med styrelsens förslag under punkten C ovan.

Beslutet i enlighet med punkten A ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman angivna rösterna. För giltigt beslut under punkten B ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut under punkten C ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman angivna rösterna.

D.2 Uppskattade kostnader, utgifter och ekonomiska effekter av LTIP 2015

LTIP 2015 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktiebaserade ersättningar”. Enligt IFRS 2 ska tilldelningen av aktier bokföras som personalkostnad under kvalifikationsperioden och ska redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen genom löpande avsättningar i enlighet med god redovisningssed. Storleken på dessa löpande avsättningar omvärderas utifrån värdeutvecklingen av rätten till Matchnings-/Prestationsaktier, och de sociala avgifter som kan komma att erläggas vid tilldelning av Matchnings-/Prestationsaktier.

Under antagande av en aktiekurs om EUR 9,10 (SEK 85) vid tidpunkten för införandet, att prestationskraven uppfyllts så att 75 procent av det maximala antalet Prestationsaktier tilldelas, och en årlig ökning av aktiekursen om 12 procent under kvalifikationsperioden, uppskattas den totala kostnaden för LTIP 2015, inklusive sociala kostnader, till cirka EUR 1,3 miljoner före skatt. Vid uppfyllande av prestationskraven till fullo uppskattas motsvarande totala kostnad till cirka EUR 1,5 miljoner före skatt.

LTIP 2015 innefattar totalt maximalt 429.600 aktier, vilket motsvarar cirka 0,7 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Bolaget. Summerat med de 107.400 aktier som kan överlåtas för att täcka kassaflödeseffekterna hänförliga till de sociala avgifterna för LTIP 2015, motsvarar detta cirka 0,9 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Bolaget.

Beräkningarna ovan baseras på beslut om säkerhet i enlighet med punkten B. Till den del ett aktieswapavtal ingås i enlighet med punkten C för att säkra de åtaganden som följer av LTIP 2015, kommer varje värdeförändring av swapavtalet under den tid som LTIP 2015 är i kraft att redovisas som intäkt eller kostnad i resultaträkningen.

Styrelsen anser att de positiva effekter som förväntas följa av LTIP 2015, överväger de till LTIP 2015 hänförliga kostnaderna.

D.3 Effekter på nyckeltal

Om LTIP 2015 hade varit infört under år 2014 och om prestationskraven hade uppnåtts till fullo enligt vad som anges ovan, skulle nyckeltalet vinst per aktie för räkenskapsåret 2014 ha minskat med EUR 0,02 till EUR 0,10.

D.4 Beredning av ärendet

Förslaget till årsstämman om LTIP 2015 har beretts av Eltels ersättningskommitté och styrelse med stöd av externa rådgivare, och efter konsultationer med vissa större aktieägare. Förutom de tjänstemän som på instruktioner från ersättningskommittén har berett frågan, har ingen anställd som kan komma att deltaga i LTIP 2015 deltagit i utformningen av villkoren för LTIP 2015.

D.5 Styrelsens motivering

Styrelsen vill öka möjligheterna för Bolaget att behålla och rekrytera nyckelpersoner. Därutöver förväntas ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i LTIP 2015 stimulera till ett ökat intresse och ökad motivation för Bolagets verksamhet, resultat och strategi. Styrelsen anser att införande av LTIP 2015 är till fördel för Bolaget och aktieägarna. LTIP 2015 kommer att utgöra ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

LTIP 2015 har utformats för att premiera deltagarna för ökat aktieägarvärde genom tilldelning av aktier som är baserad på uppfyllandet av fastställda resultatbaserade villkor. Därtill kräver tilldelning även att en egen investering sker av respektive deltagare genom att deltagare erlägger marknadspris för aktierna. Genom att knyta anställdas ersättning till Bolagets resultat- och värdeutveckling, premieras den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av LTIP 2015 kommer ha en positiv effekt på Eltel-koncernens fortsatta utveckling och är därmed till fördel för såväl aktieägarna som Bolaget.

D.6 Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga andra utestående aktierelaterade incitamentsprogram.
__________

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, att besluta om nyemission av högst 6 250 000 aktier (motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och rösterna).

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra för bolaget att använda egna aktier som betalningsmedel i samband med förvärv av företag eller verksamhet som företaget kan komma att genomföra, eller för betalning av tilläggsköpeskillingar med anledning av sådana förvärv, eller att anskaffa kapital till sådana förvärv eller tilläggsköpeskillingar. Grunden för fastställelse av emissionskursen ska vara i enlighet med rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för emissionen.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier i bolaget (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandena och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra för bolaget att använda egna aktier som betalningsmedel i samband med förvärv av företag eller verksamhet som företaget kan komma att genomföra, eller för betalning av tilläggsköpeskillingar med anledning av sådana förvärv, eller att anskaffa kapital till sådana förvärv eller tilläggsköpeskillingar. Grunden för fastställelse av köpeskillingen ska vara i enlighet med rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för överlåtelsen.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de företrädda aktierna.

Övrig information

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets webbplats www.eltelgroup.com samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster

Per den 20 april 2015 finns totalt 62.624.238 aktier i bolaget, representerande totalt 62.624.238 röster. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.
__________

Bromma i april 2015
ELTEL AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information; kontakta:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB
tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Defence, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.