Eltelkoncernen delårsrapport januari–juni 2015

April–juni 2015

 • Nettoomsättningen 307,8 miljoner euro (299,8), 2,7 procent uppgång. Organisk tillväxt* var 11,8 procent
 • Operativt EBITA** 13,9 miljoner euro (13,1), eller 4,5 procent av nettoomsättningen (4,4)
 • EBITA 14,0 miljoner euro (13,6), eller 4,5 procent av nettoomsättningen (4,5)
 • Finansnettot minskade till 1,8 miljoner euro (4,2)
 • Resultatet efter skatt 8,3 miljoner euro (5,1)
 • Resultat per aktie 0,13 euro (0,09)
 • Operativt kassaflöde** 22,7 miljoner euro (-2,0)

Januari–juni 2015

 • Nettoomsättningen 546,8 miljoner euro (558,9), 2,2 procent nedgång. Organisk tillväxt* var 7,8 procent.
 • Operativt EBITA** 19,2 miljoner euro (17,9), eller 3,5 procent av nettoomsättningen (3,2)
 • Engångsposter om -2,6 miljoner euro (0,1), under 2015 hänförliga till börsnoteringen
 • EBITA 16,7 miljoner euro (18,0), eller 3,0 procent av nettoomsättningen (3,2)
 • Finansnettot påverkades av icke kassaflödespåverkande kostnader om 3,5 miljoner euro (0,0) från refinansieringen
 • Resultatet efter skatt 0,7 miljoner euro (1,5)
 • Resultat per aktie 0,01 euro (-0,02)
 • Operativt kassaflöde** -37,2 miljoner euro (22,5), starkt påverkat av utbetalningar hänförliga till börsnoteringen

Siffror inom parentes gäller samma period föregående år om inget annat anges
* exklusive den norska kommunikationsverksamhet, som från och med 2015 inte konsolideras samt förvärvet av Edi.Son 2015
** se definitioner sid 12, 14 och 17

Koncernchefens kommentar − Fortsatt stark tillväxt för Eltel under andra kvartalet

Vårt andra kvartal som börsnoterat bolag utvecklades bra. Vi tog hem ett flertal nya order inom exempelvis installation av smarta elmätare och fiber - delar av marknaden som är mycket attraktiva. Vårt nyförvärvade bolag Edi.Son i Tyskland vann också en viktig ny order gällande anläggning av transmissionsledningar.

Vi ser dagligen tecken på att tillväxten inom Infranetmarknaden är stark. Telekomoperatörerna investerar mer för att möta kundernas efterfrågan på snabbare och mer pålitlig uppkoppling. Inom segmentet Power är behovet av anpassning till nya typer av kraftförsörjning fortsatt stort och upprustningen av äldre uttjänta nät kommer att fortsätta under många år framöver. Vi ser också ett växande intresse för elektrifiering i Afrika. Samtidigt består den hårda konkurrensen, särskilt när det gäller projektrelaterade affärer. Det är därför viktigt att vi fortsätter leverera kundvärde och driver den interna effektiviteten för att förbli konkurrenskraftiga.

Trots den starka underliggande efterfrågan på Eltels Infranettjänster, förekommer det svängningar mellan kvartalen. För oss, liksom för många nordiska företag som levererar fälttjänster, medför säsongseffekterna en gradvis ökning av försäljningen under kalenderåret.

Under 2015 var såväl det första som det andra kvartalet försäljningsmässigt starkare jämfört med motsvarande period 2014. Tillväxten kommer från ett antal kontrakt och länder där utvecklingen varit god. Kabelprojekt i Finland inom segmentet Power, det starka inflödet av beställningar på fiberinstallation samt flera större och snart slutförda projekt i vår norska järnvägsverksamhet, har alla bidragit till vår positiva utveckling. Flera kontrakt som vi har offentliggjort under kvartalet, till exempel projektet med installation av smarta elmätare i Norge, kommer dock inte att påverka vår omsättning förrän sent 2016.

Vår lönsamhet är också något högre på årsbasis och nu - utan engångskostnader och med en starkare balansräkning – genererar vi mer vinst på nedersta raden. Vi är mycket glada att kunna meddela att vi köper ut vår samarbetspartner från joint venture-bolaget Eltel Sønnico i Norge. Det är en bra affär som gör det möjligt för oss att bli mer effektiva i hela vår norska verksamhet som visar god tillväxt inom våra samtliga tre segment.

Vad gäller kassagenerering börjar vi komma på rätt spår igen med löpande förbättringar, även om vi ännu inte har nått vårt mål på medellång till lång sikt om 95–100 procent. Överlag var det andra kvartalet stabilt och ger stöd till våra ansträningar att nå våra finansiella mål.

–Axel Hjärne, vd och koncernchef

För mer information kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager på Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.