Eltels delårsrapport januari–mars 2015

Januari–mars 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner euro (259), en nedgång med 7,8 procent. Vid jämförbara valutakurser minskade nettoomsättningen med 5,8 procent. Exklusive verksamheten inom affärssegmentet Communication i Norge, som från och med 2015 inte konsolideras, ökade nettoomsättningen med 3,2 procent eller 5,3 procent vid jämförbara valutakurser
  • Operativt EBITA* uppgick till 5,3 miljoner euro (4,8), eller 2,2 procent av nettoomsättningen (1,8)
  • Engångsposter** uppgick till -2,6 miljoner euro (-0,4)
  • EBITA uppgick till 2,7 miljoner euro (4,4), eller 1,1 procent av nettoomsättningen (1,7)
  • Finansnettot påverkades av icke kassaflödespåverkande kostnader om 3,5 miljoner euro (0,0) från refinansieringen vid börsnoteringen
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7,5 miljoner euro (-3,6)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,14 euro (-0,11)
  • Operativt kassaflöde* uppgick till -59,9 miljoner euro (24,5), starkt påverkat av utbetalningar hänförliga till börsnoteringen

Siffror inom parentes gäller samma period föregående år om inget annat anges
* se definitioner sid 12 och 17
** kostnader som under 2015 var relaterade till börsnoteringen

Koncernchefens kommentar: ”Spännande första kvartal för Eltel”

Vårt första kvartal som börsnoterat bolag har varit händelserikt. Utöver själva börsnoteringen har vi genomfört en refinansiering, gjort ett förvärv i Tyskland och tecknat ett nytt femårigt avtal med TeliaSonera. I början av andra kvartalet offentliggjorde vi också nya avtal för installation av smarta elmätare i Norge. De grundläggande trenderna på infranetmarknaden fortsätter att ge stöd åt vår tillväxt och utveckling. Den starka marknaden förklaras av att vi konsumenter efterfrågar teknisk infrastruktur som erbjuder en bättre tillgänglighet och en högre kapacitet, samtidigt som regulatoriska krav driver på operatörernas och myndigheternas investeringar för att främja flexiblare och miljövänligare nät.

Eltels resultatutveckling varierar från kvartal till kvartal. Det första kvartalet är oftast det svagaste på grund av ogynnsamma väderförhållanden och orderinflödet från kunderna. I år har emellertid det första kvartalet varit bra för de flesta av våra enheter - i linje med eller något bättre än det första kvartalet 2014.

Inom affärssegmentet Communication har vi fokuserat på starten för vårt förnyade avtal med TeliaSonera i Norden och Baltikum samt implementeringen av vårt joint venture med Sønnico och det nya avtalet med Telenor i Norge.

Inom affärssegmentet Power har orderingång och försäljning inom transmission i viss mån påverkats av att några projekt har slutförts och andra är sena i startfasen. Det har dock varit en hög aktivitet avseende förfrågningar och vi har etablerat oss på den norska marknaden för smarta elmätare med totalt över 800 000 mätarinstallationer kontrakterade med Hafslund och Skagerak. Vi är stolta över det förtroende vi fått från Hafslund och Skagerak och ser det som en stark indikation på att vår ledande position inom området består. Vi gläder oss också åt vårt förvärv av Edi.Son i Tyskland som ger oss ett ordentligt fotfäste på en stor och växande marknad.

Affärssegmentet Transport & Security har fått en blandad start på året med god tillväxt inom järnväg och vägar, men med något lägre marginaler som en följd av en förändrad sammansättning av uppdrag. Vi ser också en ökad konkurrens inom järnvägsprojekt till följd av den attraktiva marknaden, i synnerhet i Norge och Sverige.

För koncernen som helhet har nettoomsättningen påverkats av att försäljningen från Communication- verksamheten i Norge inte längre konsolideras. Exkluderat för denna effekt ser vi en tydlig och stabil tillväxt, i linje med våra målsättningar. Vårt resultat för det första kvartalet påverkas av vissa engångskostnader hänförliga till börsnoteringen och vår refinansiering. Dessa kostnader är nu bokförda och betalda, vilket gör att kommande kvartal ger en tydligare bild av verksamhetens löpande resultat.

Kassagenereringen för första kvartalet påverkades negativt av ett mycket starkt kassaflöde under sista kvartalet 2014, av betalningar relaterade till börsnoteringen, förbrukning av förskott från kunderna som erhölls under 2014 samt mer betalningar till leverantörer under kvartalet än vanligt.

Utöver den löpande verksamheten slutförde vi processen med börsnoteringen och bolagets aktier noterades på Nasdaq Stockholms Midcap-lista den 6 februari i år. Noteringen har varit positiv för oss på många sätt och vi är tacksamma för det förtroende vi har fått från många nya aktieägare. Sammantaget har det gett oss ännu mer energi och engagemang för att nå våra mål - med fokus på effektiviseringar genom vår strategi ”The Eltel Way” och fortsatt tillväxt.

–Axel Hjärne, vd och koncernchef

För mer information kontakta:
Gunilla Wikman, Head of Investor Relations på Eltel AB
tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Om Eltel AB
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster till Infranetbranschen – kritisk infrastruktur inom affärsområdena Power, Communication samt Transport & Security – med verksamhet i Norden och Baltikum, Polen, Tyskland och Storbritannien. Eltel tillhandahåller ett brett och integrerat utbud av tjänster, som sträcker sig från underhåll- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en bred kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas med stora nätoperatörer. Antalet anställda uppgår till cirka 8600 och under 2014 genererade koncernen en nettoomsättning på 1 242 miljoner euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.