Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2015

Januari–december 2015

 • Nettoomsättningen 1 254,9 miljoner euro (1 242,1), upp 2,9 procent vid jämförbara valutakurser*, organisk nettoomsättning upp 4,5 procent*
 • Operativt EBITA 62,2 miljoner euro (61,3), eller 5,0 procent av nettoomsättningen (4,9)
 • Engångsposter -1,7 miljoner euro (-22,7), främst hänförligt till börsnoteringen
 • EBITA 60,5 miljoner euro (38,6), eller 4,8 procent av nettoomsättningen (3,1)
 • Finansnettot minskade till -14,4 miljoner euro (-19,0)
 • Resultat efter skatt 43,2 miljoner euro (11,1)
 • Resultat per aktie 0,69 euro (0,12)
 • Operativt kassaflöde 45,8 miljoner euro (88,9), negativ påverkat av utbetalningar hänförliga till börsnoteringen under 2015
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 om 0,24 euro per aktie

Oktober–december 2015

 • Nettoomsättningen 397,3 miljoner euro (352,3), upp 15,4 procent vid jämförbara valutakurser*, organisk nettoomsättning upp 4,5 procent*
 • Operativt EBITA 20,5 miljoner euro (17,7), eller 5,2 procent av nettoomsättningen (5,0)
 • Inga engångsposter (-6,7 miljoner euro)
 • EBITA 20,5 miljoner euro (11,0), eller 5,2 procent av nettoomsättningen (3,1)
 • Finansnettot minskade till - 2,2 miljoner euro (-4,2)
 • Resultat efter skatt 17,3 miljoner euro (8,7)
 • Resultat per aktie 0,27 euro (0,17)
 • Operativt kassaflöde 90,4 miljoner euro (66,3)

Siffror inom parentes gäller samma period föregående år om inget annat anges
* Organisk nettoomsättning inkluderar inte den norska Communication-verksamheten, samt förvärven av Edi.Son, Sønnico och Vete under 2015, och redovisas till jämförbara valutakurser. För en jämförelse av nettoomsättning, se tabell på sidan 4 och segmentsrapportering för Communication på sidan 7.

Koncernchefens kommentar

Stark tillväxt under fjärde kvartalet avslutade ett rekordår för Eltel

De positiva långsiktiga trenderna på Infranet-marknaden fortsatte under det sista kvartalet 2015. Vi lyckades dra nytta av det gynnsamma marknadsläget och redovisade en tydlig ökning av orderingången under fjärde kvartalet inom samtliga av Eltels segment – Power, Communication och Transport & Security.

Vi vann en betydande mängd avtal, särskilt inom vår verksamhet för större projekt, där vi hade en något svagare orderingång i början av 2015 – vilket avspeglar den fluktuerande delen av vår verksamhet. Flera av de nya avtalen var strategiskt viktiga projekt avseende utrullning av smarta elmätare som kommer att genomföras under de närmaste åren. År 2015 var också mycket bra inom underhåll och uppgraderingar, som utgör ungefär två tredjedelar av vår verksamhet. Vi förnyade flera och tecknade flera nya fleråriga ramavtal, bland annat ett förnyat större femårsavtal med TeliaSonera i Sverige. När vi stängde böckerna för 2015 låg Eltels orderstock för bekräftade orders på den högsta nivån i bolagets historia och uppgick till 920 miljoner euro, en ökning med 35 procent jämfört med utgången av 2014. Vi redovisar den här siffran för första gången och förhoppningsvis ökar det förståelsen för vår långsiktiga förutsägbarhet och potential.

Vidare uppvisade Eltel stark tvåsiffrig nettoomsättningstillväxt under fjärde kvartalet, främst till följd av de framgångsrikt slutförda förvärven i Tyskland och Norge under året, men också till följd av en god organisk tillväxt. För helåret 2015 uppgick den organiska tillväxten till 4,5 procent och tillväxten från förvärv till 8,7 procent – därmed överskred vi klart vårt tillväxtmål om 10 procent och mer därtill. Koncernens lönsamhet fortsatte också att öka med en operativ EBITA-marginal på över 5 procent både för kvartalet och för helåret. Vår kassagenerering under fjärde kvartalet var igen stark, och den justerade kassagenereringen för 2015 var över 120 procent - ett bevis på att vår affärsmodell genererar goda kassaflöden och binder lite kapital.

Under fjärde kvartalet uppvisade vårt segment Power en mycket stark organisk tillväxt, huvudsakligen till följd av den goda utvecklingen inom eldistributionsverksamheten. Segmentet Communication fortsatte att gå bra tack vare den starka utvecklingen inom fiberinstallation och uppgraderingar av mobilnät som fortsatte även under det sista kvartalet 2015. Inom segmentet Transport & Security påverkades nettoomsättningen av lägre volymer och svagare resultat, även om flera nya order inom järnvägssektorn tecknades under de sista månaderna 2015.

Eltels första år som börsnoterat bolag har varit händelserikt. Vi upplever att börsnoteringen har ökat kunskapen och transparensen avseende både Eltel och Infranet-branschen. Branschen bidrar på ett avgörande sätt till att modernisera samhället, vars behov av kritiskt viktiga infranät ständigt ökar. Genom att fortsätta att dra nytta av skalfördelar, en internationell plattform och utmärkta kundrelationer, kommer Eltel att fortsätta vara pionjären inom omvandlingen av Infranet-branschen från en inhemsk, teknisk bransch till en global dynamisk värdeskapare.

För att nå våra mål på medellång sikt om lönsam tillväxt och hög kassagenerering kommer vårt fokus under 2016 att ligga på fortsatt effektivisering i verksamheten samtidigt som vi ska fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv. Vi ser speciellt möjligheter till fortsatt förbättring inom våra verksamheter för transmission och järnväg. Särskilda fokusområden vad gäller effektiviseringar är hälsa och säkerhet samt utveckling av våra medarbetare. Våra tillväxtambitioner stöds även framöver av starka marknadsutsikter i kombination med intressanta förvärvsalternativ inom alla våra marknader och segment.

–Axel Hjärne, vd och koncernchef

För mer information kontakta
Ingela Ulfves
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.