Eltelkoncernen:Delårsrapport januari–juni 2016

Januari–juni 2016 

 • Nettoomsättning 656,6 miljoner euro (546,8), upp 23,0 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 3,2 procent*
 • Operativt EBITA 8,9 miljoner euro (19,2), eller 1,4 procent av nettoomsättningen (3,5)
 • Inga jämförelsestörande poster (-2,6)
 • EBITA 8,9 miljoner euro (16,7), eller 1,4 procent av nettoomsättningen (3,0)
 • EBIT 1,7 miljoner euro (10,5)
 • Finansnettot minskade till -6,1 miljoner euro (-9,7)
 • Resultat efter skatt -3.7 miljoner euro (0,7)
 • Resultat per aktie -0,07 euro (0,01)
 • Operativt kassaflöde -53,1 miljoner euro (-37,2), kassagenerering (cash conversion) om 68,8 procent beräknat på rullande 12 månader

April–juni 2016

 • Nettoomsättning 369,0 miljoner euro (307,8), upp 22,9 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 3,5 procent*
 • Operativt EBITA 5,7 miljoner euro (13,9), eller 1,6 procent av nettoomsättningen (4,5)
 • EBITA 5,7 miljoner euro (14,0), eller 1,6 procent av nettoomsättningen (4,5)
 • EBIT 2,1 miljoner euro (10,9)
 • Finansnettot uppgick till -2,4 miljoner euro (-1,8)
 • Resultat efter skatt -0,1 miljoner euro (8,3)
 • Resultat per aktie -0,01 euro (0,13)
 • Operativt kassaflöde -15,7 miljoner euro (+22,7) 

Siffror inom parentes gäller samma period föregående år om inget annat anges
* Organisk nettoomsättning inkluderar inte den norska Communication-verksamheten, förvärven av Sønnico och Vete under 2015 och U-SERV under 2016 och redovisas till jämförbara valutakurser.

Koncernchefens kommentar

Stark tillväxt, men problem i enskilt projekt påverkade lönsamheten

Eltel fortsatte att uppvisa mycket stark tillväxt under andra kvartalet 2016. Den över 20-procentiga omsättningsökningen berodde huvudsakligen på det senaste årets förvärv, men också på stabil organisk tillväxt. Avseende nya order var det mycket glädjande att dessa innefattade nya order inom krafttransmissionssektorn både i Norden och Storbritannien. Communication-segmentet fortsatte att utvecklas positivt med en god marginalutveckling och stark tillväxt, även exklusive den konsoliderade Eltel Sønnico-verksamheten.

Däremot påverkades, som tidigare kommunicerats, koncernens lönsamhet under det andra kvartalet negativt av en avsättning om 10 miljoner euro relaterat till utmaningarna i genomförandet av ett järnvägsprojekt i Norge. Händelsen är helt oacceptabel och Eltel vidtar nu omedelbara korrigerande åtgärder för att rätta till situationen och se till att det inte händer igen. Den främsta grundläggande orsaken till det svaga genomförandet är otillfredsställande tekniska kvalitetsproblem i leverans av projektet, vilket resulterar i ytterligare omfattande korrigerande arbeten. Vi maximerar för närvarande våra ansträngningar för att vidta nödvändiga åtgärder, inklusive ytterligare kvalitets- och effektivitetsrevisioner samt lednings- och processförändringar.

Kvartalet påverkades också av utmaningar inom vissa afrikanska kraftprojekt, effekter från lägre orderingång i transmissionsverksamheten de senaste tolv månaderna och fortsatt påverkan från utmaningar i det andra norska järnvägsprojektet.

Parallellt har vi initierat ytterligare initiativ inom koncernen med en mycket stark inriktning på effektivitet i verksamheten när det gäller specialisering och utbyte av ”best practice”. Ett mycket bra exempel på detta är att vi gradvis förändrat organisationsstrukturen för fi berverksamheten för att den bättre ska stöda den för närvarande starka marknadsefterfrågan. Vårt pågående program för koncerngemensamma tjänster - ett tvåårigt initiativ för att centralisera våra stödfunktioner, använda ”best practice” och öka effektiviteten - är ett annat bra exempel på förbättringar baserade på The Eltel Way.

Vårt kassaflöde var negativt under kvartalet till följd av högre rörelsekapital och genomförda förvärv. På kort sikt förväntas kassaflödet fortsätta att vara svagt jämfört med det goda utfallet under förra året som följd av ovan nämnda utmaningar. Vi ser emellertid fortfarande att vår icke kapitalintensiva affärsmodell kommer att fortsätta att vara en styrka för vårt framtida kassaflöde.

Under andra kvartalet har vi byggt vidare på vår plattform för att nå Eltels mål för lönsam tillväxt i ett medellångt till långt perspektiv. Förvärv som slutfördes under det andra kvartalet - Celer i Finland samt U-SERV och EVB i Tyskland - är alla exempel på förvärv som ökar vår lokala närvaro och skalbarheten i verksamheten. Dessutom har vi fortfarande en god pipeline av framtida potentiella förvärv.

Vår organiska tillväxt fortsätter att stödjas av synliga, positiva och långsiktiga drivkrafter på Infranetmarknaden. Detta gäller alla segment och affärsområden, framför allt inom fiber och smarta elmätare. Vår starka marknadsställning ger oss utmärkta möjligheter att få fördel av våra kunders ökade investeringsplaner, vilka drivs av slutanvändarnas behov och av nya regleringar.

Under kvartalet beslutade jag att, efter tolv år inom Eltel, lämna min befattning som koncernchef. Med den fastställda strategin och med en stark och kompetent ledningsgrupp på plats, är jag säker på att Eltel kommer att fortsätta att vara en pionjär när det gäller att utveckla Infranetbranschen. Rekryteringsprocessen pågår och jag kommer att fortsätta med full fokus på min post tills en efterträdare är på plats.

– Axel Hjärne, vd och koncernchef 

För mer information kontakta:
Ingela Ulfves
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com 

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.