Eltelkoncernen: Delårsrapport januari – september 2017

Tredje kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen för koncernen sjönk till 328,0 miljoner euro (356,2), främst som en följd av avveckling av icke-kärnverksamheter och olönsamma avtal

 • Nettoomsättningen för Kärnverksamheten, i vilken segment Power och segment Communication ingår, minskade med 1,8 procent till 298,6 miljoner euro (304,0)

 • Avveckling av icke-kärnverksamheter inom Other ledde till att nettoomsättningen, enligt plan, sjönk med 42,3 procent till 30,4 miljoner euro (52,8)

 • Koncernens operativa EBITA uppgick till 3,1 miljoner euro (7,8)*

 • EBIT uppgick till -2,8 miljoner euro (4,1), inklusive jämförelsestörande poster om -0,7 miljoner euro**

 • Resultat efter skatt uppgick till -11,0 miljoner euro (1,9)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 euro (0,01)

 • Operativt kassaflöde uppgick till -25,6 miljoner euro (22,6)

 • Banklån om 110,6 miljoner euro återbetalades

Januari – september 2017
 • Nettoomsättningen för koncernen sjönk till 955,7 miljoner euro (1 012,7), främst som en följd av avveckling av icke-kärnverksamheter och olönsamma avtal

 • Nettoomsättningen för Kärnverksamheten, i vilken segment Power och segment Communication ingår, steg med 0,8 procent till 863,0 miljoner euro (856,5)

 • Avveckling av icke-kärnverksamheter inom Other ledde till att nettoomsättningen, enligt plan, sjönk med 40,3 procent till 94,1 miljoner euro (157,7)

 • Koncernens operativa EBITA uppgick till -27,7 miljoner euro (16,7)*

 • EBIT uppgick till -185,9 miljoner euro (5,9) inklusive en nedskrivning av goodwill om 149,4 miljoner euro

 • Resultat efter skatt uppgick till -196,9 miljoner euro (-1,8)

 • Resultat per aktie uppgick till -1,61 euro (-0,02)

 • Operativt kassaflöde uppgick till -102,7 miljoner euro (-30,5)

Siffror inom parentes avser samma period föregående år om inget annat anges
* Poster som inte allokerats till rörelsesegmenten utgörs av koncernledningsfunktioner, inklusive utvecklingsprojekt
** Förlust från försäljning av verksamheter

jul-sep 2017 jul-sep 2016 Förändring, % jan-sep 2017 jan-sep 2016 Förändring, %
Nettoomsättning Nettoomsättning
Kärnverksamhet* 298,6 304,0 -1,8 Kärnverksamhet* 863,0 856,5 0,8
Power 117,5 126,0 -6,7 Power 339,7 345,7 -1,7
Communication 181,1 178,0 1,7 Communication 523,3 510,8 2,5
Other 30,4 52,8 -42,3 Other 94,1 157,7 -40,3
Koncern 328,0 356,2 -7,9 Koncern 955,7 1 012,7 -5,6
Operativt EBITA** Operativt EBITA**
Kärnverksamhet* 12,3 12,5 -1,7 Kärnverksamhet* 22,5 35,5 -36,6
Power 0,9 2,6 -66,5 Power 0,2 12,3 -98,3
Communication 11,4 9,9 15,1 Communication 22,3 23,2 -3,9
Other -6,0 -1,1 n/a Other -38,5 -11,7 n/a
Ej allokerade poster -3,3 -3,6 10,4 Ej allokerade poster -11,6 -7,1 -64,5
Koncern 3,1 7,8 -60,7 Koncern -27,7 16,7 -265,5

* Kärnverksamhet omfattar segmenten Power och Communication
** För en beskrivning av beräkningarna, se sidan 20

Koncernchefens kommentar

Stabil utveckling inom Communication men svagt resultat i Power

Arbetet med att strukturera om och effektivisera verksamheten fortsatte under kvartalet. Vår förändringsstrategi handlar till stor del om att utveckla en stabil plattform – med effektivitet, tydlig styrning och intern kontroll som ledord – samtidigt som vi säljer eller avvecklar verksamheter där vi inte är konkurrenskraftiga, lönsamheten är låg eller riskerna höga. Under det tredje kvartalet befann vi oss mitt i transformationsprocessen, som kommer att fortsätta under resten av 2017 och hela 2018.

Försäljningen i Eltels Kärnverksamhet var, trots ovanstående åtgärder, nästan i linje med föregående år och uppgick under det tredje kvartalet till drygt 298 miljoner euro, främst tack vare en stabil utveckling inom segment Communication. Utvecklingen inom segment Power var däremot svag, vilket till största del förklaras av fortsatta utmaningar inom projekt med fast pris, även om en del av förklaringen även ligger i en kortsiktigt utmanande marknadsutveckling inom transmission. Ser vi på lite längre sikt är marknadsförutsättningarna för Power dock attraktiva med förväntad god tillväxt. Marknaden för segment Communication fortsatte under kvartalet att huvudsakligen drivas av utrullningen av fiber och erbjuder bra affärsmöjligheter som en följd av teknikomställningen från fasta till mobila lösningar.

Operativt EBITA inom Kärnverksamheten uppgick till 12,3 miljoner euro under det tredje kvartalet, vilket var i linje med föregående år trots kostnader för effektivisering samt marginaljusteringar och nedskrivningar av projekt. Sammantaget innebar det att EBITA-marginalen uppgick till 4,1 procent.

Under kvartalet fortsatte arbetet med att ta ut synergier inom segment Communication, där vi integrerar de fasta och mobila affärsenheterna och Aviation and Security, liksom inom segment Power där vi lagt ihop distributions- och transmissionsverksamheterna. Åtgärderna kommer på sikt att öka vår konkurrenskraft, men har en negativ kortsiktig resultatpåverkan på grund av omställningskostnader. Av avvikelsen i operativt EBITA för segment Power under årets första nio månader jämfört med föregående år var exempelvis cirka 40 procent relaterat till omstruktureringskostnader, inklusive avvecklingskostnader för bland annat verksamhet inom transformatorstationer i Tyskland. 40 procent förklaras av nedskrivningar och marginjusteringar i projekt och 20 procent av lägre försäljning.

Processen med att avyttra och avveckla icke-kärnverksamheter utvecklas väl. I juli tecknade vi avtal om att avyttra den förlustbringande affären i Lettland och i augusti om att avyttra vår verksamhet i Estland. I september tecknade vi en avsiktsförklaring om att avyttra Power Transmission International. Den totala finansiella effekten av avyttringen beräknas bli lägre än den estimerade avvecklingskostnaden om 40 miljoner euro, förutsatt att transaktionen slutförs. Vi tecknade därutöver i det andra kvartalet ett avtal om att avyttra den olönsamma delen av kommunikationsverksamheten i Polen och slutförde avvecklingen av kommunikationsverksamheten i Storbritannien. Sammantaget uppgick nettoomsättningen i dessa verksamheter under januari-september 2017 till 61,5 miljoner euro (110,8 ) med ett operativt EBITA om -29,8 miljoner euro (- 6,5).

Processen med att avyttra eller stänga ner övrig icke-kärnverksamhet fortgår enligt plan.

Det är mycket tillfredsställande att vi trots vårt fokus på förändring återkommande får bekräftelse på att vi även klarar av att hantera en bra leverans till våra kunder, vilket visar sig i form av en hög kundnöjdhet. Här ser jag tydligt hur våra anställdas hårda och dedikerade arbete ger effekt, vilket skapar goda förutsättningar för vårt fortsatta arbete.

Den pågående transformeringen av verksamheten utgör en förutsättning för att skapa en stabil och lönsam plattform. Vi har därutöver inlett ett arbete med att utveckla en långsiktig strategi för att säkra uthållig tillväxt, lönsamhet och aktieägarvärde. Strategin kommer att presenteras under 2018.

-Håkan Kirstein, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Kirstein, VD och koncernchef
tel. +46 72 23 06 944, hakan.kirstein@eltelnetworks.se

Petter Traaholt, CFO
tel. +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 400. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.