Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–juni 2017

Januari–juni 2017

 • Nettoomsättning för koncernen uppgick till 627,6 miljoner euro (656,6), ned 3,8 procent i lokala valutor
 • Koncernens operativa EBITA uppgick till -30,7 miljoner euro (8,9)*
 • EBIT uppgick till -183,0 miljoner euro (1,7) inklusive nedskrivning av goodwill om 145,6 miljoner euro
 • Resultat efter skatt -185,9 miljoner euro (-3,7)
 • Resultat per aktie -1,76 euro (-0,04)
 • Operativt kassaflöde -77,1 miljoner euro (-53,1)

April–juni 2017

 • Nettoomsättning för koncernen uppgick till 329,8 miljoner euro (369,0), ned 9,5 procent i lokala valutor
 • Koncernens operativa EBITA uppgick till -21,0 miljoner euro (5,7)*
 • EBIT uppgick till -23,2 miljoner euro (2,1) inklusive jämförelsestörande poster netto om 1,0 miljoner euro**
 • Resultat efter skatt -24,5 miljoner euro (-0,1)
 • Resultat per aktie -0,23 euro (-0,00)
 • Operativt kassaflöde -10,7 miljoner euro (-15,7)
 • Företrädesemissionen om 150 miljoner euro fulltecknades
Affärsverksamhet jan-jun 2017 jan-jun 2016 Förändring, %*** apr-jun 2017 apr-jun 2016 Förändring, %***
Nettoomsättning
Koncern 627,6 656,6 -3,8 329,8 369,0 -9,5
Kärn: Power 222,1 219,7 1,0 118,3 124,4 -4,8
Kärn: Communication 342,3 332,8 3,4 179,0 184,8 -1,3
Icke-kärn: Other 63,7 104,9 -37,3 32,8 60,2 -44,4
Operativt EBITA*
Koncern -30,7 8,9 -21,0 5,7
Kärn: Power -0,7 9,7 -1,2 7,7
Kärn: Communication 10,9 13,3 7,3 10,3
Icke-kärn: Other -32,5 -10,6 -22,5 -9,6

Siffror inom parentes gäller samma period föregående år om inget annat anges
* Poster som inte har allokerats till segmenten utgörs av koncernledningsfunktioner och övriga kostnader hänförliga till bl.a. utvecklingsprojekt
** Jämförelsestörande poster utgörs av förvärv och avyttring av verksamheter samt kostnader hänförliga till granskningar och utredningar
*** Förändring i lokal valuta

Koncernchefens kommentar
Framgångsrik nyemission och fokus på transformering under ett svagare andra kvartal

I juni genomförde vi framgångsrikt en företrädesemission om 150 miljoner euro. Det starka stödet från våra ägare har möjliggjort en återställning av balansräkningen och en sundare skuldsättning. Detta gör det möjligt för oss att fortsätta genomförandet av Eltels nya strategi med målsättningen att fokusera på våra kärnkompetenser och kärnmarknader, minska den operativa risken, lämna icke-kärnmarknader och öka effektiviteten. Vi kommer att fortsätta att utveckla koncernens kärnverksamhet inom Power och Communication i Norden, Polen och Tyskland. Denna representerar cirka 90 procent av Eltels affärsverksamhet. Verksamheterna utanför Eltels kärnområden kommer att avyttras eller avvecklas.

Transformeringen av Eltel går enligt vår utsatta plan. Vi har slagit samman enheterna för eldistribution och krafttransmission inom Power och enheterna för mobil och fast kommunikation i Communication. Under sommaren avyttrade vi även den olönsamma delen av vår kommunikationsverksamhet i Polen och vår affärsverksamhet i Lettland.

Under andra kvartalet minskade nettoomsättningen med cirka 10 procent till 329,8 miljoner euro främst på grund av den pågående avvecklingen av vår olönsamma icke-kärnverksamhet Power Transmission International, samt vårt beslut att avsluta verksamheter inom transformatorstationer med låg marginal inom segmentet Power. Nettoomsättningen i vår kärnverksamhet – segmenten Power och Communication - sjönk med cirka 3 procent till 297,3 miljoner euro huvudsakligen på grund av svagare utveckling inom transmissionsverksamheten. Den underliggande marknaden för vår kärnverksamhet fortsätter att vara bra, även om vi ser tillfälligt lägre och något försenad investeringsaktivitet inom krafttransmissionsverksamheten, vilket bidrog till en lägre omsättning. I segmentet Communication ökade volymerna både för fiber och mobil kommunikation i Tyskland, medan volymerna på den nordiska marknaden sjönk.

Operativt EBITA uppgick till -21,0 miljoner euro. Operativt EBITA i Eltels kärnverksamhet uppgick till 6,1 miljoner euro men resultatet i Power försvagades på grund av lägre nettoomsättning och kostnader för interna turn-around åtgärder. Affärsverksamheten utanför kärnområdet uppvisade en förlust på 22,5 miljoner euro inklusive ett negativt bidrag om 18,4 miljoner euro för Power Transmission International som en följd av den pågående avvecklingen av denna verksamhet. Under det första halvåret 2017 har 26,4 miljoner euro av de uppskattade totalt 40 miljoner euro av kostnader och avsättningar i samband med den pågående avvecklingen av denna verksamhet redovisats.

Agendan för transformering av verksamheten för återstående delen av 2017 och 2018 är tydlig. Vi kommer att fortsätta det organisatoriska förändringsarbetet för att förbättra effektiviteten och anpassa organisationen till den nya strategin och därmed säkerställa långsiktig lönsamhet. Vidare fortsätter vi fokusera på att stärka intern styrning och kontroll. I slutet av 2018 räknar vi med att se effekterna av synergier och tillväxt inom vår kärnverksamhet.

Håkan Kirstein, VD och koncernchef

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 700. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.