Eltelkoncernen: delårsrapport januari–mars 2017

Januari–mars 2017

 • Nettoomsättning* för koncernen uppgick till 297,8 miljoner euro (287,5), upp 3,5 procent i lokala valutor. Organisk nettoomsättning ökade med 2,5 procent**
  • Nettoomsättning för Power-segmentet uppgick till 103,8 miljoner euro (95,3), upp 8,7 procent i lokala valutor
  • Nettoomsättning för Communication-segmentet uppgick till 163,3 miljoner euro (148,0), upp 9,4 procent i lokala valutor
  • Nettoomsättning för Other uppgick till 30,9 miljoner euro (44,7), ned 27,9 procent i lokala valutor
 • Koncernens operativa EBITA uppgick till -9,7 miljoner euro (3,2)***
  • Operativt EBITA för Power-segmentet uppgick till 0,5 miljoner euro (2,0)
  • Operativt EBITA för Communication-segmentet uppgick till 3,6 miljoner euro (3,0)
  • Operativt EBITA för Other uppgick till -10,0 miljoner euro (-1,0)
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -1,0 miljoner euro (0,0)****
 • Nedskrivning av goodwill om 145,6 miljoner euro som en följd av beslut om lägre riskexponering och därmed lägre tillväxtförväntningar inom krafttransmissionsverksamheten samt lägre konstaterat marknadsvärde för järnvägsverksamheten
 • EBIT uppgick till -159,8 miljoner euro (-0,4)
 • Finansnettot uppgick till -3,1 miljoner euro (-3,7)
 • Resultat efter skatt -161,4 miljoner euro (-3,6)
 • Resultat per aktie -2,58 euro (-0,06)
 • Operativt kassaflöde -66,4 miljoner euro (-37,4)

Siffror inom parentes gäller samma period föregående år om inget annat anges

* All information i denna rapport presenteras enligt den nya segmentsstrukturen. För ytterligare information, se ”Segmentsinformation”

** Organisk nettoomsättning inkluderar inte förvärvet av U-SERV under 2016 och redovisas till jämförbara valutakurser

*** Poster som inte har allokerats till segmenten utgörs av koncernledningsfunktioner och övriga kostnader hänförliga till bl.a. utvecklingsprojekt

**** Jämförelsestörande poster utgörs av kostnader hänförliga till granskningar och utredningar

VÄSENTLIGA BESLUT VID STYRELSEMÖTET DEN 2 MAJ 2017

 • Beslut har fattats om att avveckla den olönsamma verksamheten för krafttransmissionsprojekt utanför Europa, vilket offentliggjordes i ett separat pressmeddelande den 2 maj 2017. Kostnaden för att avveckla verksamheten uppskattas till cirka 40 miljoner euro. Merparten av kostnaden förväntas inträffa under 2017 och återstående del under 2018. Se separat pressmeddelande den 2 maj.
 • Styrelsen har beslutat om en företrädesemission om cirka 150 miljoner euro, under förutsättning av årsstämmans godkännande. Eltels största aktieägare stöder nyemissionen. Zeres Capital, Fjärde AP-fonden och Första AP-fonden har meddelat att man ställer sig bakom beslutet om nyemission och har lämnat bindande teckningsåtaganden för teckning av aktier motsvarande sin respektive pro rata-andel av nyemissionen samt har åtagit sig att rösta för godkännande av nyemissionen vid årsstämman. Därutöver har Solero Luxco S.á.r.l (ett bolag kontrollerat av Triton Funds) och Swedbank Robur Fonder uttryckt sin avsikt att teckna sin respektive pro rata-andel av nyemissionen och att rösta för godkännande av nyemissionen vid årsstämman. Tillsammans har dessa huvudägare en ägarandel motsvarande 52 procent av aktiekapitalet* i Eltel. Danske Bank A/S, Helsinki Branch, OP Corporate Bank plc och Skandinaviska Enskilda Banken AB agerar joint lead underwriters i nyemissionen och har bekräftat sin förväntan att senast när emissionsvillkoren slutligt fastställs under vissa givna förutsättningar ingå garantiavtal avseende resterande 48 procent av aktierna i nyemissionen som är villkorat bl.a. av att ovannämnda aktieägare tecknar motsvarande sammanlagt lägst 52 procent av aktierna i nyemissionen. Se separat pressmeddelande den 2 maj.
 • En överenskommelse har uppnåtts med Eltels bankkonsortium om framtida finansiering.
 • Eltels styrelse har beslutat att en polisanmälan mot koncernens tidigare koncernchef Axel Hjärne kommer att lämnas in avseende misstankar om bokföringsbrott och/eller svindleri. Anmälan baseras på utredningar av PwC samt Calissendorff Swarting Advokatbyrå som genomförts på uppdrag av Eltels styrelse och som avser vinstavräkning i projektverksamheten. Se separat pressmeddelande den 2 maj.
 • Beslut har fattats om att affärsområdena eldistribution och krafttransmission slås samman inom segment Power. Juha Luusua utses till permanent chef för segmentet.

* Baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget, exklusive de 537 000 egna C-aktier som innehas av Eltel

Koncernchefens kommentar

Stabil kärnverksamhet, omfattande goodwillnedskrivningar och kapitaltillskott

Eltel visade under årets första kvartal god tillväxt i kärnverksamheten Communication och Power, som representerar cirka 90 procent av Eltels verksamhet. Nettoomsättningen i kärnverksamheten steg med 9,8 procent till 267,1 miljoner euro medan operativt EBITA sjönk något till 4,1 miljoner euro. Utvecklingen i segment Other, där verksamheter som skall säljas eller avvecklas ingår, var däremot svag. Nettoomsättningen sjönk med nästan 31 procent till 30,9 miljoner euro och operativt EBITA uppgick till -10,0 miljoner euro. Sammantaget för koncernen innebar utvecklingen att nettoomsättningen steg med 3,6 procent till 297,8 miljoner euro och att koncernens operativa EBITA uppgick till -9.7 miljoner euro.

Nettoomsättningen inom Communication ökade med 10,3 procent till 163,3 miljoner euro, tack vare en god utveckling i Norden och Tyskland. Operativt EBITA uppgick till 3,6 miljoner euro, vilket är 21 procent högre än föregående år. Det är också glädjande att vi under kvartalet tecknade ett antal ramavtal i bland annat Tyskland inom installation av fiber, med ett totalt värde om cirka 25 miljoner euro.

Även inom Power ökade nettoomsättningen, som uppgick till 103,8 miljoner euro. Ökningen på 9 procent beror framförallt på att eldistributionsverksamheten i Finland utvecklades väl och på en god tillväxt inom installationer för smarta mätare i Norge. Operativt EBITA uppgick till 0,5 miljoner euro, vilket är en försämring från förra årets resultat på 2,0 miljoner euro. Resultatförsämringen förklaras främst av lägre produktionsvolymer inom krafttransmission Polen och Tyskland samt av kostnadsöverdrag i vissa eldistributionsprojekt i Sverige.

Nedgången i nettoomsättningen inom Other var främst en följd av lägre produktionsvolym i Afrika. Även järnvägs- och vägverksamheten i Norge samt flyg- och säkerhetsverksamheten i Sverige uppvisade något lägre nettoomsättning jämfört med året innan. Projektverksamheten främst i Afrika stod för -8,0 miljoner euro av den total förlusten om -10,0 miljoner euro i operativt EBITA.

Som en del i arbetet med att effektivisera verksamheten slog vi under kvartalet ihop affärsområdena fast och mobil kommunikation inom segment Communication. Under den pågående integrationsprocessen har det även blivit uppenbart att det finns synergier mellan Communication och Eltels verksamhet för flyg och säkerhet i Danmark och delar av motsvarande verksamhet i Sverige. Vi integrerar därför dessa delar i Communication. Efter kvartalets utgång beslutade vi att även affärsområdena eldistribution och krafttransmission slås samman inom segmentet Power. Vår ambition med förändringarna är att förbättra kundfokus och öka kostnadseffektiviteten.

Omfattande goodwillnedskrivningar

Under kvartalet fattade vi, såsom tidigare kommunicerats, beslut om att fokusera verksamheten på koncernens kärnområden med lägre risk, där vi har en marknadsledande position och där affärsmodellen är repetitiv. Eltels kärnkompetens återfinns inom Power och Communication på Eltels marknader i Norden, Polen och Tyskland. Verksamheterna utanför Eltels kärnområden: verksamheten för krafttransmission utanför Europa, järnvägsverksamheten inom Rail & Road, eldistributionsverksamheten i Baltikum samt delar av flyg- och säkerhetsverksamheten, kommer att säljas eller avvecklas.

Inom krafttransmissionsverksamheten i segment Power är tillväxtförväntningarna lägre än i tidigare planer som en följd av vårt beslut att anpassa expansionsplanerna till en för Eltel balanserad risknivå. Den lägre förväntade tillväxten har lett fram till ett behov av goodwillnedskrivningar om 100 miljoner euro.

Försäljningsprocessen av Eltels verksamhet inom järnväg har därutöver tydliggjort att marknadsvärdet understiger bokfört värde, vilket leder till ytterligare en nedskrivning av goodwill om 45,6 miljoner euro. Koncernens EBIT för det första kvartalet 2017 uppgick därmed till en förlust på 159,8 miljoner euro, varav goodwillnedskrivningar utgör 145,6 miljoner euro.

Verksamheten för krafttransmission utanför Europa med projekt främst i Afrika har åsamkat Eltel stora förluster samtidigt som möjligheterna att genomföra en försäljning bedöms som låg. Efter kvartalets utgång fattade Eltels styrelse beslut om att avveckla verksamheten. Kostnaden för avvecklingen uppskattas till cirka 40 miljoner euro. Merparten av kostnaden förväntas inträffa under 2017 och återstående del under 2018.

Framtida finansiering

De strategiska beslut som fattats skapar möjligheter att ytterliga förstärka våra positioner på Eltels kärnmarknader, men förutsätter en förstärkt balansräkning efter det senaste årets stora redovisade förluster. Mot den bakgrunden beslutade styrelsen den 2 maj 2017 att genomföra en företrädesemission om cirka 150 miljoner euro med företrädesrätt för Eltels aktieägare. Styrelsens beslut om företrädesemission kommer att behandlas av årsstämman i juni 2017. Eltels största ägare, med en sammanlagd ägarandel om 52 procent av aktierna*, har meddelat att de ställer sig bakom företrädesemissionen i enlighet med vad som framgår ovan. Efter kvartalets utgång uppnåddes därutöver en överenskommelse med Eltels långivare om framtida finansiering.

Styrelsens beslut och huvudägarnas uttalade stöd utgör viktiga grundstenar för den vändning av verksamheten vi nu sätter i verket, där vi avser bygga Eltel utifrån realistiska förväntningar både vad gäller marknadens förutsättningar och Eltels kärnkompetens. Communication och Power utgör vår kärna. Verksamheten är sund, med mycket duktiga anställda och långsiktiga kundrelationer. Tillsammans med vår styrelse och våra ägare kommer vi nu lägga full kraft på att genomföra den handlingsplan som skall återställa Eltel till ett stabilt bolag som ges förutsättningar att kapitalisera på de tydliga tillväxtmöjligheter som finns i bolagets kärnverksamhet.

* Baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget, exklusive de 537 000 egna C-aktier som innehas av Eltel

– Håkan Kirstein, VD och koncernchef

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 23.00 CET.

Eltel i korthet
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.