Eltel-koncernen: Delårsrapport januari–juni 2018

April–juni 2018

 • Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,4 procent till 295,5 miljoner euro (329,8), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje med Eltels transformationsstrategi

 • Nettoomsättningen för Kärnverksamheten, i vilken segment Power och segment Communication ingår, sjönk med 3,1 procent till 293,8 miljoner euro (303,2). Minskningen förklaras främst av försäljningar av verksamheter i Polen och Baltikum

 • Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter steg nettoomsättningen inom Kärnverksamheten med 4,5 procent

 • Avveckling av icke-kärnverksamheter inom Other ledde till att nettoomsättningen, enligt plan, sjönk med 90,5 procent till 2,5 miljoner euro (26,8), i linje med Eltels transformationsstrategi

 • Koncernens operativa EBITA* uppgick till 2,0 miljoner euro (-21,0) och Kärnverksamhetens operativa EBITA* uppgick till 9,7 miljoner euro (5,3)

 • EBIT uppgick till 1,6 miljoner euro (-23,2)

 • Resultat efter skatt uppgick till 0,2 miljoner euro (-24,5)

 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 euro (-0,23)

 • Operativt kassaflöde* uppgick till -17,3 miljoner euro (-10,7)

 • Casimir Lindholm utsågs till ny vd och koncernchef för Eltel AB från och med den 1 september 2018. Han efterträder Håkan Kirstein som lämnar sin roll i samband med att han avslutat den första fasen i transformationsstrategin. Håkan Kirstein kvarstår som vd och koncernchef fram tills dess att Casimir Lindholm tillträder

 • Styrelsen har kommit till slutsatsen att det inte är kommersiellt motiverat att kräva skadestånd mot förutvarande vd eller styrelseordförande eller väcka skadeståndstalan mot tidigare styrelseledamöter eller säljare med anledning av informationsgivningen vid bolagets börsintroduktion 2015

Januari–juni 2018

 • Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,4 procent till 562,2 miljoner euro (627,6), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje med Eltels transformationsstrategi

 • Nettoomsättningen för Kärnverksamheten, i vilken segment Power och segment Communication ingår, sjönk med 4,3 procent till 551,8 miljoner euro (576,7). Minskningen förklaras främst av försäljningar av verksamheter i Polen och Baltikum.

 • Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter steg nettoomsättningen inom Kärnverksamheten med 3,1 procent

 • Avveckling av icke-kärnverksamheter inom Other ledde till att nettoomsättningen, enligt plan, sjönk med 76,5 procent till 12,1 miljoner euro (51,4), i linje med Eltels transformationsstrategi

 • Koncernens operativa EBITA* uppgick till -5,7 miljoner euro (-30,7) och Kärnverksamhetens operativa EBITA* uppgick till 9,5 miljoner euro (9,5)

 • EBIT uppgick till -8,8 miljoner euro (-183,0)

 • Resultat efter skatt uppgick till -9,3 miljoner euro (-185,9)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 euro (-1,76)

 • Operativt kassaflöde uppgick till -54,9 miljoner euro (-77,1)

 • I januari 2018 fattades beslut om att införa en land-baserad organisation för segmenten Power och Communication, vilket förväntas medföra en lägre kostnadsnivån om cirka 3 miljoner euro på årsbasis från 2019

Siffror inom parentes avser samma period föregående år om inget annat anges.
*För en beskrivning av beräkningarna, se sidan 20

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Avtal tecknades om att avyttra den norska järnvägsverksamheten. Eltels järnvägsverksamhet på den norska marknaden omsatte 2017 13,1 miljoner euro med en EBITA om -4,7 miljoner euro. Förvärvsbeloppet uppgår till 1 euro. Förväntad kassaflödespåverkan uppgår till -0,7 miljoner euro och förväntas inträffa under det tredje kvartalet 2018 i samband med transaktionens slutförande

 • I samband med att den första fasen i transformationsstrategin avslutats har Eltel kommit överens med sina banker att ändra nuvarande lånefaciliteter och förlänga dem med ett år fram till 2021

Miljoner euro apr-jun 2018 apr-jun 2017 Förändring % Miljoner euro jan-jun 2018 jan-jun 2017 Förändring %
Nettoomsättning Nettoomsättning
Kärnverksamhet* 293,8 303,2 -3,1 Kärnverksamhet* 551,8 576,7 -4,3
Power 116,0 118,3 -1,9 Power 211,8 222,1 -4,7
Communication 177,7 184,9 -3,9 Communication 340,0 354,5 -4,1
Other 2,5 26,8 -90,5 Other 12,1 51,4 -76,5
Koncern 295,5 329,8 -10,4 Koncern 562,2 627,6 -10,4
Operativt EBITA** Operativt EBITA**
Kärnverksamhet* 9,7 5,3 82,5 Kärnverksamhet* 9,5 9,5 +/-0
Power 2,5 -1,2 307,0 Power 1,2 -0,7 276,3
Communication 7,2 6,5 10,9 Communication 8,3 10,2 -18,2
Other -3,1 -21,7 85,6 Other -6,8 -31,8 78,6
Ej allokerade poster -4,5 -4,6 1,6 Ej allokerade poster -8,3 -8,4 1,1
Koncern 2,0 -21,0 109,3 Koncern -5,7 -30,7 81,5

* Kärnverksamhet omfattar segmenten Power och Communication
** För en beskrivning av beräkningarna, se sidan 20

Koncernchefens kommentar

Positiv utveckling inom Kärnverksamheten

Vi började under det andra kvartalet se signaler på en vändning inom Kärnverksamheten, dels som ett resultat av det förändringsarbete vi genomfört, dels som en följd av att produktionen var hög efter en sträng vinter. Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 4,5 procent under det andra kvartalet och med 3,1 procent under det första halvåret, jämfört med motsvarande perioder föregående år. Operativt EBITA inom Kärnverksamheten steg samtidigt med 4,4 miljoner euro till 9,7 miljoner euro under det andra kvartalet, medan det för det första halvåret var i linje med föregående år och uppgick till 9,5 miljoner euro.

Även operativt EBITA för koncernen som helhet förbättrades; från -21,0 miljoner euro under det andra kvartalet föregående år till 2,0 miljoner euro under det andra kvartalet 2018 och från -30,7 miljoner euro till -5,7 miljoner euro det första halvåret 2018. Utvecklingen är ett kvitto på att verksamheten steg för steg utvecklas i rätt riktning, även om arbetet bara börjat när det gäller att nå den lönsamhet Eltel skall ha.

Segment Power ökade nettoomsättningen både i det andra kvartalet och för hela perioden, justerat för de sålda verksamheterna i Baltikum och valutaeffekter. Nettoomsättningen påverkades negativt på grund av avveckling av vissa gamla kontrakt i Sverige, lägre försäljning i Finland som en effekt av ändrad projektmix och vissa försenade projekt. Smart Grids utvecklades däremot återigen mycket väl under det andra kvartalet, med kraftigt ökad försäljning med hög lönsamhet. Operativt EBITA var positivt och högre än föregående år, både under det andra kvartalet och för perioden. Marknadsförutsättningarna för Power är fortsatt starka med goda förutsättningar för tillväxt och lönsamhet i takt med att gamla, olönsamma projekt slutförts.

Även Segment Communication ökade nettoomsättningen både i det andra kvartalet och under årets första sex månader, justerat för den sålda verksamheten i Polen och valutaeffekter. En god försäljningsutveckling i Sverige, Finland och Danmark kompenserade överlag för de förseningar av projekt vi sett i Norge till följd av de tidigare extrema vinterförhållandena.

Operativt EBITA var högre än andra kvartalet föregående år men något lägre för hela perioden på grund av det första kvartalets tuffa vinterförhållanden. Arbetet med att öka effektiviteten genom bättre resursplanering, uppföljning och nya IT-verktyg är fortsatt i fokus för segmentet.

Efter periodens utgång tecknade vi avtal om avyttring av den förlustbringande järnvägsverksamheten i Norge. Försäljningen innebär att samtliga icke-kärnverksamheter som avses att säljas nu sålts i enlighet med den strategiska inriktning vi beslutade om under våren 2017.

Den första fasen i transformationsarbetet är genomförd och fokus ligger nu på att med full kraft fortsätta utveckla kärnverksamheten. En långsiktig strategi kommer att presenteras under hösten.

Jag vill passa på och tacka alla kollegor i koncernen som under ett och ett halvt år arbetat hårt för att genomföra den snabba transformationen av Eltel som vi sjösatte en kort tid efter att jag tillträdde som vd hösten 2016. Eltel är i dag ett mer stabilt bolag och har goda förutsättningar att utvecklas framgångsrikt.

Håkan Kirstein, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Kirstein, VD och koncernchef
tel. +46 72 23 06 944, hakan.kirstein@eltelnetworks.se

Petter Traaholt, CFO
tel. +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 600. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.