Eltel-koncernen: Delårsrapport januari–mars 2018

Första kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,5 procent till 266,6 miljoner euro (297,8), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje med Eltels transformationsstrategi

 • Nettoomsättningen för Kärnverksamheten, i vilken segment Power och segment Communication ingår, sjönk med 5,6 procent till 258,0 miljoner euro (273,4). Minskningen förklaras främst av försäljningar av verksamheter i Polen och Baltikum

 • Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter steg nettoomsättningenen inom Kärnverksamheten med 1,6 procent

 • Avveckling av icke-kärnverksamheter inom Other ledde till att nettoomsättningen, enligt plan, sjönk med 61,2 procent till 9,5 miljoner euro (24,6), i linje med Eltels transformationsstrategi

 • Koncernens operativa EBITA* uppgick till -7,6 miljoner euro (-9,7)

 • EBIT uppgick till -10,4 miljoner euro (-159,8)

 • Resultat efter skatt uppgick till -9,5 miljoner euro (-161,4)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 euro (-1,53)

 • Operativt kassaflöde uppgick till -37,6 miljoner euro (-66,4)

 • Beslut i januari 2018 om att införa landbaserad organisation för segmenten Power och Communication – medför en förväntad lägre kostnadsnivån om cirka 3 miljoner euro på årsbasis från 2019

Siffror inom parentes avser samma period föregående år om inget annat anges.
* Poster som inte allokerats till rörelsesegmenten utgörs av koncernledningsfunktioner, inklusive utvecklingsprojekt

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Casimir Lindholm har utsetts till ny vd och koncernchef för Eltel AB från och med den 1 september 2018. Han efterträder Håkan Kirstein som lämnar sin roll i samband med att han avslutat den första fasen i transformationsstrategin. Håkan Kirstein kvarstår som vd och koncernchef fram tills dess att Casimir Lindholm tillträder.

 • Styrelsen har kommit till slutsatsen att det inte är kommersiellt motiverat att kräva skadestånd mot förutvarande vd eller styrelseordförande eller väcka skadeståndstalan mot tidigare styrelseledamöter eller säljare med anledning av informationsgivningen vid bolagets börsintroduktion 2015.

Miljoner euro jan-mar 2018 jan-mar 2017 Förändring % Miljoner euro jan-dec 2017
Nettoomsättning Nettoomsättning
Kärnverksamhet* 258,0 273,4 -5,6 Kärnverksamhet* 1 227,1
Power 95,7 103,8 -7,8 Power 470,4
Communication 162,3 169,6 -4,3 Communication 756,8
Other 9,5 24,6 -61,2 Other 103,8
Koncern 266,6 297,8 -10,5 Koncern 1 329,9
Operativt EBITA** Operativt EBITA**
Kärnverksamhet* -0,2 4,2 -105,0 Kärnverksamhet* 34,3
Power -1,3 0,5 -344,5 Power -0,3
Communication 1,1 3,7 -69,9 Communication 34,6
Other -3,7 -10,1 63,4 Other -43,7
Ej allokerade poster -3,7 -3,8 0,7 Ej allokerade poster -16,1
Koncern -7,6 -9,7 20,9 Koncern -25,5

* Kärnverksamhet omfattar segmenten Power och Communication
** För en beskrivning av beräkningarna, se sidan 18

Koncernchefens kommentar

Operativt fokus för ökad lönsamhet

Vi har under det första kvartalet gått in en andra fas i den förändringsprocess vi startade för ett år sedan, efter att i princip alla de strukturella förändringar vi fattade beslut om i februari 2017 är genomförda. Det innebär att fokus nu förflyttas fullt ut till operativa förbättringar inom Kärnverksamheten.

Under det första kvartalet 2018 genomförde vi en omorganisation på kort tid med syfte att reducera antal ledningsnivåer, öka transparensen och minska administrationskostnaderna. Vi förväntar oss att åtgärden i ett första steg reducerar kostnaderna med cirka 3 miljoner euro på årsbasis, från 2019. Omställningskostnader för koncernen som helhet kommer att belasta 2018 med motsvarande belopp, varav cirka en tredjedel belastade det första kvartalet. Vi ser ytterligare potential till besparingar på landnivå under steg 2 som nu inletts.

Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter ökade nettoomsättningen inom Kärnverksamheten med 1,6 procent under det första kvartalet. Operativt EBITA minskade med 4,4 miljoner euro till -0,2 miljoner euro. Nedgången förklaras främst av omställningskostnader, mycket utmanande vinterförhållanden med senarelagda projekt samt av låg utnyttjandegrad inom delar av verksamheten.

Segment Communication stod för 2,6 miljoner euro av resultatavvikelsen. Avvikelsen förklaras till hälften av försenade projekt i Norge till följd av de extrema vinterförhållandena, vilket medfört låg utnyttjandegrad. Orderbackloggen är i Norge är dock stor och projekten har gradvis påbörjats under senare delen av kvartalet. Vidare har nyligen tecknade större kontrakt i Finland medfört uppbyggnadskostnader för ny kapacitet och utbildning av personal. Därutöver har vi haft något lägre effektivitet i den svenska verksamheten jämfört med föregående år.

Segment Power stod för 1,8 miljoner euro av resultatavvikelsen, varav ungefär hälften förklaras av omställningskostnader och de marginaljusteringar i äldre kontrakt vi kommunicerade under 2017 och som fasas ut under 2018. Ytterligare en fjärdedel förklaras av lägre volymer i Finland, p.g.a. förändrad produktmix. Övrig avvikelse är en följd lägre utnyttjandegrad av resurser i Polen och Finland. Smart Grids utvecklades mycket väl med nästan fördubblad försäljning och hög lönsamhet.

Under resten av 2018 ligger fokus på att sänka kostnader, öka utnyttjandegraden och förbättra processer i Kärnverksamheten för att stärka omställningsförmågan. I varje operativ enhet genomförs nu åtgärdsplaner för att förbättra kapacitetsutnyttjandet. Vi stärker även stegvis organisationen i olika ledningsfunktioner och lägger därmed grunden för ett mer operativt fokus framöver. Arbetet fortsätter med full kraft, och som en del av processen lämnar jag över stafettpinnen till Casimir Lindholm som ny vd den 1 september 2018.

Håkan Kirstein, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Kirstein, VD och koncernchef
Tel. +46 72 23 06 944, hakan.kirstein@eltelnetworks.se

Petter Traaholt, CFO
Tel. +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 600. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.