Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari-december 2018

Oktober–december 2018

 • Nettoomsättning 330,9 miljoner euro (374,2). Total tillväxt -11,6 % och organisk tillväxt* inom Power och Communication -5.1 %
 • Operativt EBITA** 2,9 miljoner euro (2,2) och operativ EBITA-marginal 0,9 % (0,6)

 • EBIT -0,2 miljoner euro (1,2) och EBIT-marginal -0,1 % (0,3)

 • Resultat efter skatt -3,3 miljoner euro (-7,7)

 • Resultat per aktie -0,02 euro (-0,05), före och efter utspädning

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 70,0 miljoner euro (42,3)

Januari–december 2018

 • Nettoomsättning 1 188,9 miljoner euro (1 329,9). Total tillväxt -10,6 % och organisk tillväxt* inom Power och Communication 0,3 %

 • Operativt EBITA** -2,2 miljoner euro (-25,5) och operativ EBITA-marginal -0,2 % (-1,9)

 • EBIT -9,2 miljoner euro (-184,6) och EBIT-marginal -0,8 % (-13,9)

 • Resultat efter skatt -22,2 miljoner euro (-204,6)

 • Resultat per aktie -0,15 euro (-1,56), före och efter utspädning

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,2 miljoner euro (-65,2)

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

 • Den 14 december 2018 meddelades det att Leif Göransson utnämnts till Verkställande Direktör, VD, för Eltel Sverige från och med den 1 januari 2019. Leif efterträdde Casimir Lindholm som sedan oktober varit tillfällig VD för Eltel Sverige.

 • Den 1 januari 2019 utsågs Elin Otter, Kommunikations- och IR chef, till ny medlem av Eltels koncernledning.

 • Under perioden oktober 2018-januari 2019 tecknade Eltel sex betydande kontrakt till ett värde av cirka 158 miljoner euro.

Miljoner euro okt-dec 2018 okt-dec 2017 Förändring % Miljoner euro jan-dec 2018 jan-dec 2017 Förändring %
Nettoomsättning Nettoomsättning
Power 115,1 130,7 -11,9 % Power 438,8 470,4 -6,7 %
Communication 207,1 215,6 -3,9 % Communication 727,3 756,8 -3,9 %
Other 3,6 27,6 -87,1 % Other 23,1 103,8 -77,7 %
Koncern 330,9 374,2 -11,6 % Koncern 1 188,9 1 329,9 -10,6 %
Operativt EBITA** Operativt EBITA**
Power -1,9 -0,5 -309,2 % Power -0,5 -0,3 -99,6 %
Communication 9,7 12,9 -24,6 % Communication 24,8 34,5 -28,1 %
Other -1,1 -5,8 81,3 % Other -11,1 -43,7 74,5 %
Ej allokerade poster -3,8 -4,4 13,5 % Ej allokerade poster -15,4 -16,1 4,2 %
Koncern 2,9 2,2 34,4 % Koncern -2,2 -25,5 91,2 %

*Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter
** För en beskrivning av beräkningarna, se sidan 20  

Koncernchefens kommentar

Fjärde kvartalet uppvisade ett starkt kassaflöde på 70 miljoner euro och förbättrad operativ EBITA i koncernen. Samtidigt minskade nettoomsättningen enligt plan. Vi är däremot inte nöjda med lönsamheten i den underliggande verksamheten i kvartalet och jämfört med föregående år.

I Power-segmentet kan vi se att åtgärderna inom High Voltage för att förbättra effektiviteten, stärka kontrollen och fortsätta att slutföra projekt med låg marginal har börjat visa effekt. Vi fortsätter att minska risken i den övergripande High Voltage-portföljen och producerar en handfull projekt med mycket låg bruttomarginal. Dåligt projektgenomförande i Finland påverkade resultatet negativt medan Smart Grids visade ett starkt resultat med hög nettoomsättning och hög operativ EBITA. Smart Grids är dock en cyklisk verksamhet och vi förväntar oss lägre volymer under 2019.

Segment Communication blev något av en besvikelse för kvartalet, men ännu mer för helåret. Vi kan se att Norge, Finland och Danmark presterade stabilt under kvartalet, men detta motverkades av att Sverige underpresterade. Orsaken är främst högre kostnader än förväntat i samband med att projekt avslutats. Under hösten har vi gjort förändringar i den svenska ledningen och den nya ledningen vidtar nu åtgärder för att förbättra resultatet. Vi kommer att fortsätta att arbeta med operativa förbättringar i hela organisationen.

Vår operational excellens-strategi handlar om att förbättra vår dagliga verksamhet och se till att vi är våra kunders förstahandsval. Strategin hjälper oss att förenkla saker genom att fokusera på grunderna i hur vi arbetar och utför vårt arbete. Detta stöds av vår landbaserade organisation med fokus på närhet till våra kunder. Genom att genomföra operational excellens har Eltel positionerat sig för en turn-around.

Vårt långsiktiga mål är att återgå till en EBITA-marginal på 5 procent med ett stabilt kassaflöde och en sund balansräkning. För att lyckas krävs det fokus på kundgränssnittet, felfria leveranser, produktionsplanering samt effektivitet i vår verksamhet. Det krävs även att vi förbättrar vår finansiella situation och minskar vår nettoskuld över tid.

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Petter Traaholt, CFO
Tel. +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Elin Otter, Head of Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 400. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.