Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2020

Oktober–december 2020

 • Nettoomsättning 229,2 miljoner euro (278,9). Total tillväxt -17,8 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -11,1 %
 • Operativt EBITA2) 4,0 miljoner euro (-14,9) och operativ EBITA-marginal 1,7 % (-5,3)
 • Jämförelsestörande poster -5,7 miljoner euro (1,4) inkluderar värdering av tillgångar som innehas för försäljning
 • EBIT -1,9 miljoner euro (-13,7) och EBIT-marginal -0,8 % (-4,9)
 • Resultat efter skatt -7,0 miljoner euro (-11,8)
 • Resultat per aktie -0,05 euro (-0,08), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,2 miljoner euro (65,0)

Januari–december 2020

 • Nettoomsättning 938,0 miljoner euro (1 087,6). Total tillväxt -13,8 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -7,4 %
 • Operativt EBITA2) 11,4 miljoner euro (-11,3) och operativ EBITA-marginal 1,2 % (-1,0)
 • Jämförelsestörande poster 14,1 miljoner euro (1,6) inkluderar vinst/förlust från avyttring av verksamheter och tillgångar som innehas för försäljning
 • EBIT 24,8 miljoner euro (-11,2) och EBIT-marginal 2,6 % (-1,0)
 • Resultat efter skatt 5,3 miljoner euro (-25,1)
 • Resultat per aktie 0,03 euro (-0,17), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 49,4 miljoner euro (51,4)
 • Nettoskuld3) 67,4 miljoner euro (123,8)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Eltel tecknade fem betydande kontrakt till ett sammanlagt värde upp till cirka 470 miljoner euro.
 • I december 2020 förlängdes Eltels finansieringsavtal med ett år, fram till första kvartalet 2023.
 • Eltel meddelade att bolaget introducerar en ny segmentstruktur i de finansiella rapporterna med start i rapporten för perioden januari-mars 2021.

Finansiella utsikter

Eltel förväntar sig att den operativa EBITA-marginalen för helåret 2021 kommer att öka jämfört med 2020.

Miljoner euro okt-dec 2020 okt-dec 2019 Förändring, % Miljoner euro jan-dec 2020 jan-dec 2019 Förändring, %
Nettoomsättning     Nettoomsättning  
Power 84.4 93.0 -9.2   Power 329.8 377.7 -12.7
Communication 143.5 182.9 -21.5   Communication 594.9 698.4 -14.8
Other 1.3 3.2 -59.9   Other 13.3 13.2 0.8
Koncern 229.2 278.9 -17.8 Koncern 938.0 1 087.6 -13.8
Operativt EBITA2) Operativt EBITA2)
Power -2.4 -12.0 80.1   Power -9.5 -17.5 45.8
Communication 6.4 2.0 216.4   Communication 24.4 18.1 34.4
Other 1.7 -0.6 N/A   Other 4.5 -0.8 N/A
Ej allokerade poster4) -1.8 -4.2 57.8   Ej allokerade poster4) -8.0 -11.2 28.7
Koncern 4.0 -14.9 126.7 Koncern 11.4 -11.3 201.3

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
2) Eltel följer segmentens lönsamhet med Operativt EBITA. Se sidan 23 för definitioner av nyckeltal.
3) Nettoskulden hänvisar till nettoskuld i finansieringsavtal. Se sidan 9 för beräkning.
4) Poster som inte har allokerats till rörelsesegmenten utgörs av koncernlednings- och stödfunktioner.

Koncernchefens kommentar

Vi är nöjda med att vår operativa utveckling fortsatte att förbättras under fjärde kvartalet, vilket ledde till positivt operativt EBITA för helåret 2020. För oss är det ett bevis på vi är på rätt väg i vår omställning.

Vår Operational Excellence-strategi har drivit vår ekonomiska och operativa utveckling. Vi har gjort förbättringar i alla delar av vår verksamhet och har omvandlat Eltel till ett stabilt bolag med ett nordiskt fokus och med en landsbaserad verksamhet som stödjs av en liten koncernorganisation.

Under kvartalet ökade operativt EBITA med nära 20 miljoner euro till 4,0 miljoner euro (-14,9), vilket ger en marginal på 1,7% (-5,3). Vi noterade ett bra kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket återspeglar det säsongsmässiga produktionsmönstret. Vidare var vårt nettorörelsekapital vid årsskiftet -25,4 miljoner euro, vilket är historiskt lågt, och vi minskade vår nettoskuld ytterligare.

Operativt EBITA för helåret var 11,4 miljoner euro (-11,3) och förbättrades i båda segmenten.

Trots en förbättring jämfört med föregående år är operativt EBITA inom Power-segmentet fortfarande långt ifrån våra uppsatta mål. Vi står inför fortsatta utmaningar på den polska High Voltage-marknaden och i Sverige fortsätter arbetet med att avveckla verksamheter samtidigt som vi är i färd med att slutföra flera förlustbringande projekt. I gengäld har risknivån i Finland reducerats i takt med att förlustbringande Build-projekt har färdigställts. Vi har också sett en förbättrad produktivitet i hela den finska verksamheten, liksom en ökad nettoomsättning till följd av flertalet utökade kontrakt med våra största kunder. Inom Power-segmentet som helhet har vi fortsatt att vidta åtgärder för att öka projektstyrningen och minska riskerna i verksamheten.

Inom segment Communication kan vi se att arbetet som gjorts i Sverige under 2020, gällande förbättrade projektgenomföranden och ökad projektkontroll, har börjat ge positiva effekter på resultatet. Den svenska organisationen är dock fortfarande i början av sin resa för att nå de uppsatta målen för operativt EBITA. Norge levererade goda marginaler som ett resultat av effektivitetsåtgärder, omstrukturering och förbättrad lönsamhet i projekt. Efter en tillbakagång i kundinvesteringar under året på grund av covid-19, kan vi se att volymerna i Norge stabiliseras framöver. I Finland har både nettoomsättningen och operativt EBITA förbättrats på grund av vår höga marknadsandel och volymer i fiber och 5G. Danmark presterade i linje med föregående år, men föll tillbaka något under andra halvåret.

Det här är sista gången vi rapporterar enligt segmenten Power and Communication. Från och med delårsrapporten för första kvartalet 2021 kommer de att ersättas med fyra nya landssegment. Vi är övertygade om att förändringen kommer att minska komplexiteten och på ett mer balanserat och transparent sätt återspegla Eltels resultat och organisation.

När jag reflekterar över 2020 är jag tacksam för allt som vi har åstadkommit under det här utmanande och annorlunda året:

 • Vi tecknade flertalet stora och viktiga ramavtal, vilket bekräftar vår position som den ledande nordiska leverantören av fälttjänster. Det ger också en stark plattform att bygga vidare på under 2021 och framåt.
 • Vi implementerade initiativ för att öka effektiviteten i verksamheten – främst genom förbättrad produktionsplanering, optimering av ruttplanering och resursanvändning.
 • Vi avyttrade vår tyska Communication-verksamhet och det svenska affärsområdet Aviation & Security, vilket har stärkt det nordiska fokuset och bidragit till den lägre nettoskulden.
 • Vi stärkte vår balansräkning genom att förbättra nettorörelsekapitalet och nästintill halvera nettoskulden.
 • Vi gjorde goda framsteg i vårt hållbarhetsarbete. Framförallt gällande arbetsmiljö där vår olycksfallsfrekvens med förlorad tid (LTIF, Lost Time Injury Frequency) nu ligger på en marknadsledande nivå i vår bransch. Vi minskade också vårt koldioxidavtryck under året.

Under 2020 hade covid-19 pandemin en måttlig påverkan på vår verksamhet. Vi har främst upplevt projektförseningar och reducerade investeringsnivåer hos vissa kunder, något vi ser fortsätter in i 2021.

Vi inleder 2021 med en sträng vinter, vilket stärker den säsongsmässighet som är typisk för vår verksamhet. Vi kommer dessutom att fortsätta påverkas negativt av ett antal gamla olönsamma projekt. Men i takt med att projekten avslutas och i kombination med ökad kontroll samt en fortsatt god marknadssituation drivet av fiber och 5G är jag övertygad om att vi ytterligare stärker resultatet framöver. Därmed inför vi nu finansiella utsikter för året där vi förväntar oss att vår operativa EBITA-marginal för 2021 kommer att förbättras jämfört med 2020.

Stärkta av de framsteg vi gjort under året har vi också uppdaterat våra finansiella mål, vilka vi strävar efter att uppfylla i slutet av 2023.

Jag vill tacka alla våra anställda för deras gedigna arbete och engagemang under året som gått, och även tacka våra kunder och andra intressenter för deras förtroende.

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Saila Miettinen-Lähde, CFO
Tel. +358 40 548 3695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2020 hade Eltel en omsättning på 938,0 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 400. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.