Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2022

Juli–september 2022 

 • Nettoomsättning 207,0 miljoner euro (193,8). Total tillväxt 6,8 % och organisk tillväxt1) inom segmenten 7,1 %
 • Operativ EBITA2) 4,1 miljoner euro (4,1) och operativ EBITA-marginal 2,0 % (2,1)
 • Operativ EBITA2), segmenten 6,6 miljoner euro (7,7) och operativ EBITA-marginal, segmenten 3,6 % (4,4)
 • Rörelseresultat (EBIT) 4,1 miljoner euro (4,0) och EBIT-marginal 2,0 % (2,1)
 • Resultat efter skatt -0,3 miljoner euro (1,8)
 • Resultat per aktie -0,00 euro (0,01), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -30,6 miljoner euro (-7,8)

 Januari–september 2022 

 • Nettoomsättning 599,6 miljoner euro (586,2). Total tillväxt 2,3 % och organisk tillväxt1) inom segmenten 1,5 %
 • Operativ EBITA2) 2,1 miljoner euro (7,8) och operativ EBITA-marginal 0,4 % (1,3)
 • Operativ EBITA2), segmenten 11,7 miljoner euro (16,9) och operativ EBITA-marginal, segmenten 2,2 % (3,2) 
 • Rörelseresultat (EBIT) 2,0 miljoner euro (7,5) och EBIT-marginal 0,3 % (1,3)
 • Resultat efter skatt -7,3 miljoner euro (0,8)
 • Resultat per aktie -0,05 euro (0,00), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -30,6 miljoner euro (-12,0)
 • Nettoskuld3) 166,1 miljoner euro (152,3)

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

 • Under tredje kvartalet tecknade Eltel kontrakt till ett sammanlagt värde av cirka 406 miljoner euro. Ett av avtalen var Eltels största fiberkontrakt någonsin. Läs mer på sidan 13.
 • Den 1 augusti 2022 tillträdde Håkan Dahlström tjänsten som vd och koncernchef för Eltel.
 • Den 4 oktober 2022 meddelades det att Leif Göransson, vd för Eltel Sverige och medlem i koncernledningen, har beslutat sig för att lämna bolaget. Leif kvarstår i sin tjänst till den 31 december 2022. Efter rapportperioden har Eltel tecknat tre betydande kontrakt till ett sammanlagt värde av cirka 73 miljoner euro. Läs mer på sidan 13.

Nyckeltal 

Miljoner euro

jul-sep 2022

jul-sep 2021

jan-sep 2022

jan-sep 2021

jan-dec 2021

Nettoomsättning

207,0

193,8

599,6

586,2

812,6

Nettoomsättningstillväxt, %

6,8 %

-14,5 %

2,3 %

-17,3 %

-13,4 %

Operativ EBITA2)

4,1

4,1

2,1

7,8

14,8

Operativ EBITA-marginal, %

2,0 %

2,1 %

0,4 %

1,3 %

1,8 %

Operativ EBITA2), segmenten

6,6

7,7

11,7

16,9

24,2

Operativ EBITA-marginal, %, segmenten

3,6 %

4,4 %

2,2 %

3,2 %

3,3 %

Rörelseresultat (EBIT)

4,1

4,0

2,0

7,5

14,5

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %

10,2 %

11,6 %

10,2 %

11,6 %

23,6 %

Rörelsekapital, netto

26,3

9,8

26,3

9,8

-16,0

Nettoskuld3)

166,1

152,3

166,1

152,3

122,6

Medelantalet anställda

5 053

5 049

5 045

5 213

5 176

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.

2) Eltel följer segmentens lönsamhet med Operativ EBITA. Se sid 25–26 för definitioner av nyckeltal.

3) Från och med Q1/2022 presenterar Eltel nettoskuld inklusive IFRS 16 leasingskulder.

 

Koncernchefens kommentar

Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 6,8 procent. Inom segmenten var tillväxten 7,1 procent justerat för valutaeffekter. Den positiva utvecklingen bygger på vår starka marknadsposition och den höga efterfrågan på våra tjänster i takt med att investeringsnivåerna hos våra större kunder stiger. Jag upplever att efterfrågan i marknaden ökar fortare än tillgången.

Lönsamhetsmässigt har 2022 visat sig vara ett motigt år. Operativt EBITA för årets första nio månader var 2,1 miljoner euro (7,8), vilket återspeglar betydande ökade kostnader och en låg utnyttjandegrad orsakat av höga sjukfrånvarotal och hög personalomsättning. Utöver detta påverkas vi också av brist på material och underleverantörer. Tredje kvartalet isolerat var något bättre än januari till september, med en operativ EBITA på 4,1 miljoner euro (4,1).

Vi ser nu att kostnadsökningarna har varit mer omfattande och på bredare front än vi från början räknade med. Vi har ingått avtal med de flesta av våra kunder för att kompenseras för inflationen, dock har vi tidigare överskattat ersättningsgraden. Det kommer också att ta tid innan indexregleringarna får full effekt.

I Finland är efterfrågan på marknaden fortsatt stark. Vi är dock ännu inte ikapp försenade projektleveranser som orsakats av den långa vintern och vårens sex veckor långa Information and Communications Technology (ICT)-strejk. Utöver detta erfar vi även att projektleveranser skjuts upp på grund av materialbrist.

I Sverige var tillväxten under kvartalet 14,7 procent i lokal valuta. Samtidigt som projekten med smarta mätare fortsatte att öka i volym växte också Communication med 7,3 procent i lokal valuta. Hög personalomsättning påverkade dock den operativa EBITA-marginalen negativt då värdefull produktionstid gick åt till introduktion och utbildningar av ny personal. Resursplanering, utnyttjandegrad och rekryteringar är prioriterade områden för Sverige just nu.

I Norge ökade nettoomsättningen med 13,8 procent i lokal valuta, främst som ett resultat av högre investeringsnivåer jämfört med föregående år hos vår största kund. Den svaga lönsamhetsutvecklingen beror främst på en förändrad produktionsmix.

I Danmark var både nettoomsättning och operativ EBITA fortsatt låga, men i linje med jämförelseperioden. Orderstocken har dock ökat genom nyss vunna avtal och det ser därmed ut som att vi bottnat ur.

Inom Övrig verksamhet fortsatte Smart Grids Tyskland att leverera starka marginaler på en gynnsam marknad. High Voltage Polen levererade ett bättre resultat än i jämförelseperioden, men lider fortfarande av ökade kostnader relaterat till material, underleverantörer och projektförseningar.

Under kvartalet tecknade vi avtal till ett sammantaget exceptionellt högt värde av cirka 406 miljoner euro. Medan orderstocken är stark noterar vi att bristen på kvalificerad arbetskraft och underleverantörer utgör en risk genom att volymtillväxten kan dröja och kostnaderna öka. Å andra sidan leder den höga efterfrågan till att vi kan höja priserna i våra nya anbud och därmed förbättra vår lönsamhet över tid.

Starka megatrender som elektrifiering och digitalisering formar vår marknad och nya möjligheter öppnar sig. Vi har etablerat en ny funktion inom affärsutveckling för att utveckla och implementera existerande och nya affärskoncept så att vi kan öka vår hållbara lönsamma tillväxt. Dessutom kommer vi förbättra synergierna mellan länderna och dra ytterligare nytta av varje lands expertis och kunnande.

Eltel har en viktig roll att spela i samhället och jag ser fram emot att bygga vidare på vårt uppdrag att göra samhället mer hållbart och bättre uppkopplat. För mig är det väldigt inspirerande och anledningen till att jag bestämde mig för att anta rollen som ny vd för Eltel. Jag är glad över möjligheten att utveckla Eltel ytterligare som en ledande leverantör av kritisk infrastruktur med högt engagemang bland våra medarbetare och en kundupplevelse i toppklass.

Håkan Dahlström, vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Saila Miettinen-Lähde, finansdirektör

Tel. +358 40 548 3695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november kl. 08.00 CET.

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2021 nådde omsättningen 812,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.