Eltel AB inrättar hållbarhetslänkat finansiellt ramverk och överväger emission av hybridobligationer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONGS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, STORBRITANNIEN, USA (ELLER TILL NÅGON U.S. PERSON) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA REGLER.

Eltel AB (publ) (”Eltel”) har inrättat ett hållbarhetslänkat finansiellt ramverk (eng. Sustainability-Linked Finance Framework) (”Eltels SLF-ramverk”) utformat att möjliggöra framtida emissioner av hållbarhetslänkade värdepapper av Eltel. För värdepapper som emitteras under Eltels SLF-ramverk kommer en premie att utgå eller räntesatsen att ändras om Eltel misslyckas med att uppnå de på förhand uppsatta hållbarhetsmålen per en överenskommen kontrolltidpunkt för en bestämd indikator för hållbarhetsprestation. Genom att inrätta Eltels SLF-ramverk eftersträvar Eltel att bidra till att lösa större klimatförändringrelaterade problem och att inrätta en struktur för att integrera hållbarhetsaspekter i sin finansiering.

Vidare har Eltel uppdragit åt Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp och OP Corporate Bank plc att agera joint lead managers (”Joint Lead Managers”) för att anordna möten med investerare i skuldinstrument med start den 27 mars 2023 i syfte att utreda förutsättningarna för att eventuellt emittera efterställda hållbarhetslänkade hybridobligationer under Eltels SLF-ramverk. Den potentiella emissionens förväntade storlek är minst 20 miljoner EUR och vissa befintliga aktieägare har meddelat Eltel att de avser att teckna sig för 10 miljoner EUR i den potentiella emissionen. Hybridobligationerna avses att sakna förfallodag men att vara föremål för en ökad räntenivå från och med 3,25 år efter emissionsdagen. Nettolikviden från en sådan emission skulle användas till att återbetala delar av Eltels befintliga skuldsättning och för att stödja Eltels expansion inom infrastruktur för förnybar energi och initiativ för att förbättra lönsamheten. Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en emission av sådana hybridobligationer komma att följa inom en snar framtid.

Sedan 2022 har Eltel gjort åtaganden enligt Science Based Targets initiative (“SBTi”) för att avsevärt minska bolagets växthusgasutsläpp till 2030. Den 20 december 2022 offentliggjorde Eltel att bolagets hållbarhetsmål godkänts av SBTi, vilket understryker Eltels engagemang för att bekämpa klimatförändringar och anpassa bolagets insatser i linje med Parisavtalet.

 

Eltels SLF-ramverk har inrättats i enlighet med Sustainability-Linked Bond Principles (”SLBP”) vilket är ett frivilligt ramverk som uppställer riktlinjer för hur framåtriktade hållbarhetsmål kan integreras i obligationer. Riktlinjerna lanserades år 2020 av International Capital Markets Association. En extern utvärdering av Morningstar Sustainanalytics, en leverantör av så kallade second party opinions, bekräftar att Eltels SLF-ramverk är i överensstämmelse med SLBP med ambitiösa målsättningar.

 

Eltels SLF-ramverk och second party opinion finns tillgängliga på Eltels webbplats, https://www.eltelgroup.com/sustainable-financing.

Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp och OP Corporate Bank plc agerar joint lead managers och Hannes Snellman Attorneys Ltd agerar legal rådgivare i förhållande till Eltels eventuella emission av hållbarhetslänkade hybridobligationer. Danske Bank A/S agerar ensam rådgivare till Eltel inom hållbarhetsstrukturering.

 

För ytterligare information:

Saila Miettinen-Lähde

Finansdirektör

+358 405 483 695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

 

Elin Otter

Kommunikations- och IR-direktör

+46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

 

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2023 kl. 12.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och ska inte tolkas som ett erbjudande att förvärva eller sälja, eller en inbjudan att lämna erbjudande att förvärva eller sälja, något av Eltels värdepapper. Spridningen av detta pressmeddelande och eventuellt relaterat material avseende den potentiella emissionen av hybridobligationer kan, i vissa jurisdiktioner, vara föremål för legala begränsningar. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera eller kvalificera eventuella hybridobligationer, eller för att på annat sätt göra ett erbjudande till allmänheten av eventuella hybridobligationer tillåtligt, i någon jurisdiktion. Eventuellt erbjudandematerial eller dokumentation relaterad till eventuella hybridobligationer får mottagas endast i enlighet med tillämpliga undantag eller begränsningar. Personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande eller eventuellt sådant erbjudandematerial eller dokumentation måste informera sig om och iaktta alla sådana begränsningar. Detta pressmeddelande och eventuellt sådant erbjudandematerial eller dokumentation får inte spridas eller publiceras i något land eller jurisdiktion om det skulle utgöra en överträdelse av tillämplig lag i sådan jurisdiktion eller skulle förutsätta åtgärder enligt lag i en stat eller jurisdiktion. Särskilt får detta pressmeddelande och eventuellt sådant erbjudandematerial eller dokumentation inte spridas i eller till Australien, Kanada, Hongkongs särskilda administrativa region i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Storbritannien, USA (eller till någon U.S. person) eller någon annan jurisdiktion i vilken det skulle vara otillåtet att erbjuda eventuella hybridobligationer, och detta pressmeddelande och eventuellt relaterat material avseende den potentiella emissionen av hybridobligationer får inte skickas till någon person i de tidigare nämnda jurisdiktionerna. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande att sälja eller lämna in, eller en inbjudan att lämna erbjudande att köpa eller sälja något av Eltels värdepapper, inklusive eventuella hybridobligationer, till någon person i en jurisdiktion där sådant erbjudande, inbjudan eller försäljning eller inlämnande skulle vara förbjudet. Varken Eltel eller Joint Lead Managers, eller deras företrädare eller rådgivare, åtar sig något legalt ansvar för eventuella överträdelser av någon person, oavsett om personerna som överväger att investera i eller att avyttra Eltels värdepapper, inklusive eventuella hybridobligationer, är medvetna om sådana begränsningar eller inte.

 

Hybridobligationerna, om de emitteras, kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller hos någon myndighet i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Hybridobligationerna, om de emitteras, får inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överlåtas direkt eller indirekt inom USA eller till, eller på uppdrag av eller till förmån för, U.S. persons (såsom definierat i Regulation S under Securities Act), utom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act.

 

Informationen som innefattas i detta pressmeddelande och eventuellt erbjudandematerial avseende den potentiella emissionen av hybridobligationer adresseras och riktas endast till personer i Storbritannien under omständigheter där bestämmelser i avsnitt 21(1) i den vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 inte är tillämpliga och riktas enbart till personer i Storbritannien som (a) har professionell erfarenhet i frågor relaterade till investeringar som faller under artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (b) personer som faller under artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern, eller andra personer till vilka de lagligen får kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är riktat enbart till relevanta personer och en person som inte är en relevant person får inte agera på basis av eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.