Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2023

Juli–september 2023

 • Nettoomsättning 213,4 miljoner euro (207,0). Total tillväxt 3,1 % och organisk tillväxt1) inom segmenten 8,3 %
 • Justerad EBITDA 13,6 miljoner euro (11,5)
 • Justerad EBITA2) 5,9 miljoner euro (4,1) och justerad EBITA-marginal 2,8 % (2,0)
 • Justerad EBITA2), segmenten 6,8 miljoner euro (6,6) och justerad EBITA-marginal, segmenten 3,5 % (3,6)
 • Jämförelsestörande poster -0,9 miljoner euro (0,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) 5,0 miljoner euro (4,1) och EBIT-marginal 2,3 % (2,0)
 • Resultat efter skatt 1,8 miljoner euro (-0,3)
 • Resultat per aktie 0,00 euro (-0,00), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,2 miljoner euro (-30,6)

Januari–september 2023

 • Nettoomsättning 609,9 miljoner euro (599,6). Total tillväxt 1,7 % och organisk tillväxt1) inom segmenten 8,0 %
 • Justerad EBITDA 21,6 miljoner euro (24,5)
 • Justerad EBITA2) -1,1 miljoner euro (2,1) och justerad EBITA-marginal -0,2 % (0,4)
 • Justerad EBITA2), segmenten 6,8 miljoner euro (11,7) och justerad EBITA-marginal, segmenten 1,2 % (2,2)
 • Jämförelsestörande poster -7,1 miljoner euro (0,0)
 • Rörelseresultat (EBIT) -8,2 miljoner euro (2,0) och EBIT-marginal -1,3 % (0,3)
 • Resultat efter skatt -17,9 miljoner euro (-7,3)
 • Resultat per aktie -0,13 euro (-0,05), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,7 miljoner euro (-30,6)
 • Nettoskuld 133,4 miljoner euro (166,1)

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Under tredje kvartalet tecknade Eltel kontrakt till ett sammanlagt värde av cirka 171 miljoner euro (406). Läs mer på sidan 13.
 • Den 20 juli offentliggjordes att Eltel Finland har tecknat ett avtal med Fingrid. Kontraktet är värt cirka 19 miljoner euro.
 • Den 22 augusti offentliggjordes att Eltel och Kempower har ingått ett avtal till ett värde av 15 miljoner euro fram till slutet av 2025. Eltel kommer att utfärda separata inköpsorder årligen.
 • Den 28 augusti offentliggjordes att Eltel Finland har ingått en ettårig förlängning av ett avtal med Telia Finland. Avtalet har ett värde på cirka 30 miljoner euro.
 • Den 26 september offentliggjordes att Eltel Sverige och Försvarets materielverk, FMV, har tecknat ett ramavtal. Beräknat värde på det treåriga avtalet är cirka 320 miljoner kronor, 27 miljoner euro.
 • Den 29 september offentliggjordes att Eltel Finland har tecknat ett avtal med Fingrid. Kontraktet är värt cirka 23 miljoner euro.

Nyckeltal

 

 

 

 

 

Miljoner euro

jul-sep 2023

jul-sep 2022

jan-sep 2023

jan-sep 2022

jan-dec 2022

Nettoomsättning

213,4

207,0

609,9

599,6

823,6

Nettoomsättningstillväxt, %

 3,1 %

6,8 %

1,7 %

2,3 %

1,4 %

Justerad EBITDA

13,6

11,5

21,6

24,5

27,8

Justerad EBITA2)

5,9

4,1

-1,1

2,1

-1,9

Justerad EBITA-marginal, %

2,8 %

2,0 %

-0,2 %

0,4 %

-0,2 %

Justerad EBITA2), segmenten

6,8

6,6

6,8

11,7

9,9

Justerad EBITA-marginal, %, segmenten

3,5 %

3,6 %

1,2 %

2,2 %

1,4 %

Rörelseresultat (EBIT)

5,0

4,1

-8,2

2,0

-2,0

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %

-7,1 %

10,2 %

-7,1 %

10,2 %

-3,5 %

Rörelsekapital, netto

-15,5

26,3

-15,5

26,3

-21,0

Nettoskuld

133,4

166,1

133,4

166,1

125,5

Medelantalet anställda

5 004

5 053

5 049

5 045

5 053

1) Organisk tillväxt är justerat för valutaeffekter.

2) Eltel följer segmentens lönsamhet med justerad EBITA som inte inkluderar omstruktureringskostnader eller andra jämförelsestörande poster. Eltel har ändrat sin terminologi från och med det första kvartalet 2023 från operativ EBITA till justerad EBITA i syfte att öka tydligheten och anpassa sig till marknadspraxis. Se sid 25–26 för definitioner av nyckeltal.

Koncernchefens kommentar

Det tredje kvartalet var starkt och utmärkte sig som ett av våra bästa hittills. Vi bibehöll den starka tillväxten, och alla våra landsenheter, inklusive High Voltage Polen, bidrog till det positiva resultatet. Resultatet var ett viktigt steg mot hållbar lönsamhet, ett steg som ska följas av flera.

Den positiva omsättningsutvecklingen vi har sett tidigare i år fortsatte i tredje kvartalet. Vårt intensifierade säljarbete har konsekvent drivit upp volymerna, vilket lett till en organisk tillväxt på 8,3 procent i segmenten och en ökning med 6,8 procent i lokal valuta för koncernen. Vi ser en fortsatt efterfrågan på våra tjänster och vi tecknade nya avtal till ett värde om cirka 171 miljoner euro. Vår förmåga att säkra nya affärer med bättre priser och villkor har gett ett positivt tryck i verksamheten, vilket resulterar i en ökad omsättning jämfört med samma period föregående år.

Tredje kvartalet, som traditionellt är vårt mest lönsamma, resulterade i justerad EBITA på 5,9 miljoner euro (4,1), en klar förbättring jämfört med föregående år, men framförallt jämfört med första halvåret 2023. Denna positiva utveckling är resultatet av våra högre prisambitioner, prisförhandlingar och indexeringar, samt effekterna av det omstrukturerings- och kostnadsbesparingsprogram som vi implementerade i början av året.

I Finland är efterfrågan fortsatt stark överlag med vissa skillnader mellan affärsområdena. I vår traditionella verksamhet gick Communication särskilt starkt. Under kvartalet byggde vi även upp orderboken inom Power Transmission vilket kommer att bidra till fortsatt tillväxt. Vi har fortsatta utmaningar i två Power Services-avtal, och där arbetar vi intensivt med att förbättra lönsamheten.

Sverige genererade tillväxt för åttonde kvartalet i rad jämfört med föregående år och har varit lönsamt fem kvartal i rad. Verksamheten inom Smart Grid och Fiber levererade ett stabilt resultat och vi byggde även upp orderboken inom offentlig infrastruktur.

Liksom tidigare kvartal fortsatte Danmark att utvecklas väl, med en betydande tillväxt och förbättrade marginaler. Det positiva resultatet återspeglar Danmarks kapacitet att driva tillväxt från befintliga kontrakt såväl som från nya avtal och att framgångsrikt höja priserna.

Som vi sett under året minskade omsättningen i Norge, främst på grund av minskade kundinvesteringar inom fiber. Volymtappet resulterade i överkapacitet som påverkade lönsamheten negativt. Därför implementerades ett andra kostnadsbesparingsprogram. Det nya programmet bedöms ge en besparing på 2,3 miljoner euro på årsbasis och medförde en omstruktureringskostnad på 0,9 miljoner euro. Åtgärderna i programmet innebär bland annat en minskning av personalstyrkan med cirka 60 heltidsanställda. Vi ser de positiva effekterna av det första kostnadsbesparingsprogrammet, som implementerades under Q1, och vi ser att volymerna i Norge stabiliseras, även om de ligger på en lägre nivå än tidigare.

Jag är nöjd över att High Voltage Polen förbättrade lönsamheten under kvartalet. Det visar att vår strategi för att minska riskerna genom att begränsa verksamhetens omfattning ger resultat. Detta är en lovande utveckling, men vi är fortfarande medvetna om de komplexa utmaningarna i den polska marknaden.

De starka megatrenderna elektrifiering och digitalisering fortsätter att forma vår marknad, och vi ser hela tiden nya möjligheter. Vi accelererar utvecklingen och implementerar nya verksamheter kopplade till den gröna omställningen, särskilt inom solenergimarknaden och e-Mobility. Vi är för närvarande involverade i flera anbudsprocesser, och denna vecka påbörjas markarbeten vid vårt första storskaliga solparksprojekt i Finland. Vi har också tecknat flera avtal inom e-Mobility, bland annat ett uppmärksammat nordiskt avtal med Kempower.

Under kvartalet såg vi att kundernas förväntningar på hållbarhetsarbete ökade alltmer. Eltel välkomnar denna trend, eftersom vi ser den som en potentiell konkurrensfördel. Ett ökande antal kunder frågar om våra åtaganden och bjuder in oss för att diskutera samarbetsinitiativ. Tillsammans med våra kunder bidrar vi till en hållbar framtid.

Håkan Dahlström, vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Tarja Leikas, finansdirektör

Tel. +358 40 730 77 62, tarja.leikas@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel. +46 72 595 46 92, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2023 kl. 08.00 CET.

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.